Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Klasifikavimas Ženklinimas Pakavimas (CLP) > CLP reglamentas

 

CLP reglamentas

(Spauskite čia norėdami įvesti trumpą aprašymą)

 

CLP reglamentas

CLP reglamento rekomendaciniai

dokumentai

Dažniausiai užduodami

klausimai

Apsinuodinimų centrai

 

Kas yra CLP?

 

CLP - tai Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB)Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. CLP reglamentas įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d. ir juo laipsniškai pakeista klasifikavimo ir ženklinimo sistema, nustatyta Pavojingų cheminių medžiagų direktyvoje (67/548/EEB) ir Pavojingų preparatų direktyvoje (1999/45/EB). Abi direktyvos buvo panaikintos 2015 m.  birželio  1 d.

 

Šiame reglamente atsižvelgiama į GHS klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo taisykles, tačiau jame taip pat remiamasi 40 metų patirtimi, įgyta įgyvendinant su cheminėmis medžiagomis susijusius dabartinius Bendrijos teisės aktus.

 

CLP reglamento tikslas

 

Vienas pagrindinių CLP reglamento tikslų - nustatyti, ar cheminei medžiagai arba mišiniui būdingosios savybės yra tokios, dėl kurių juos reikia klasifikuoti kaip pavojingus. Nustatę šias savybes ir atitinkamą cheminės medžiagos arba mišinio klasifikaciją, cheminių medžiagų ir mišinių gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai ir platintojai bei tam tikrų konkrečių gaminių gamintojai ir importuotojai apie nustatytą šių cheminių medžiagų arba mišinių pavojingumą turi pranešti kitiems tiekimo grandinės dalyviams, įskaitant vartotojus.

 

 

Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas

 

Tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms taikomas suderintas klasifikavimas ir ženklinimas, nes taip siekiama užtikrinti tinkamą rizikos valdymą visoje ES.

Valstybės narės ir gamintojai, importuotojai arba tolesni naudotojai gali pasiūlyti suderintą cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą. Pasiūlymą dėl esamo suderinto klasifikavimo ir ženklinimo peržiūros gali teikti tik valstybės narės, taip pat tik jos gali šiuo tikslu pateikti pasiūlymus dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo, kai cheminė medžiaga yra biocidiniuose ar augalų apsaugos produktuose naudojama veiklioji medžiaga.

Daugiau informacijos apie suderintą klasifikavimą ir ženklinimą rasite čia:

 

 

Alternatyvūs mišiniuose esančių cheminių medžiagų pavadinimai

 

Šios procedūros metu tiekėjai gali prašyti naudoti alternatyvų mišinyje esančios cheminės medžiagos pavadinimą, kad apsaugotų konfidencialų savo veiklos ir visų pirma intelektinės nuosavybės teisių pobūdį. Visi prašymai dėl alternatyvaus cheminės medžiagos pavadinimo vartojimo, kuriuos patvirtina ECHA, galioja visose ES valstybėse narėse.


Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius  yra duomenų bazė, kurioje kaupiama svarbiausia iš gamintojų ir importuotojų gauta informacija apie praneštų ir užregistruotų cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą. Į jį taip pat įtrauktas teisiškai privalomų suderintų klasifikacijų sąrašas (CLP reglamento VI priedas). Inventorių rengia ir tvarko ECHA .


Apsinuodijimų kontrolės centrai

2017 m. CLP reglamentas buvo papildytas nauju VIII priedu, kuriuo įgyvendinami suderinti informacijai keliami reikalavimai teikiant pranešimus pagal 45 straipsnį. Ši informacija teikiama paskirtoms valstybių narių įstaigoms ir ji naudojama suteikiant neatidėliotiną medicinos pagalbą (apsinuodijimų kontrolės centrai).

VIII priede apibrėžiamas unikalus formulės identifikatorius (UFI), kurį bus reikalaujama nurodyti mišinio etiketėje, - taip bus sukuriamas aiškus ryšys tarp rinkai teikiamo mišinio ir informacijos, kuri yra prieinama neatidėliotinos medicinos pagalbos suteikimo atvejais. 

CLP reglamento VIII priedas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. >>>

 

 

 

 

CLP reglamento ATP

 

 

1 - asis CLP reglamento derinimas su technikos ir mokslo pažanga (1ATP).

Šio reglamento 1 priede yra pateikiami papildyti pavojingų cheminių medžiagų suderintų klasifikacijų ir ženklinimo sąrašai.

Plačiau.

 

2 - asis CLP reglamento derinimas su technikos ir mokslo pažanga (2ATP).

2011 m. kovo 10 d. priimtas Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 286/2011 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (2 ATP).

Jungtinės Tautos reguliariai persvarsto Pasaulinės suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos (GHS) klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo taisykles. Trečiąjį pataisytą GHS leidimą 2008 m. gruodžio mėn. priėmė Jungtinių Tautų Pavojingų krovinių vežimo ir Pasaulinės suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos ekspertų komitetas (UNCETDG/GHS). Jame yra pakeitimų dėl nuostatų, susijusių su, inter alia, pavojingumo frazių priskyrimu, mažų pakuočių ženklinimu, naujomis kvėpavimo takų ir odos jautrinimo subkategorijomis, ilgalaikio pavojaus (nuolatinio toksiškumo) vandens aplinkai klasifikavimo kriterijų persvarstymu ir nauja cheminių medžiagų ir mišinių, pavojingų ozono sluoksniui, pavojingumo klase. Todėl Reglamento (EB) Nr.  1272/2008 (CLP)  priedų techninės nuostatos ir kriterijai buvo suderinti su trečiuoju persvarstytu GHS leidimu.

 

2ATP nuostatos įsigaliojo 2011 m. balandžio 19 d. Dėl cheminių medžiagų jis taikomas nuo 2012 m. gruodžio 1 d., o dėl mišinių - nuo 2015 m. birželio 1 d.

 

CLP reglamentas 2ATP iš dalies buvo pakeistas taip:

1) 25 straipsnio 5 dalis išbraukiama;

2) 26 straipsnio 1 dalyje įrašomas naujas e skirsnis:

„e) jei paženklinta GHS02 arba GHS06 pavojaus piktogramomis, GHS04 pavojaus piktogramos naudoti nebūtina.";

3) I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

4) II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

5) III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą;

6) IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą;

7) V priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą;

8) VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VI priedą;

9) VII priedas atitinkamai iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VII priedą.

 

Mokesčiai pagal CLP reglamentą

2010 m. gegužės 21 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 440/2010 dėl mokesčių, mokamų Europos cheminių medžiagų agentūrai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo I ir II prieduose nurodyti mokesčiai už prašymą dėl alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimo bei mokesčiai už pasiūlymus dėl cheminės medžiagos suderinto klasifikavimo ir ženklinimo, kurie yra sumažinti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (VMĮ).