Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi saugos duomenų lapų (SDL) pildymo reikalavimai

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi saugos duomenų lapų (SDL) pildymo reikalavimai

 

Atsižvelgus į naujus reikalavimus, kuriuos nustato Komisijos reglamentas (ES) 2018/1881 dėl cheminių medžiagų nanoformų, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (toliau - CLP reglamentas) VIII priedas bei saugos duomenų lapo pildymo reikalavimus pritaikant prie GHS šeštosios ir septintosios peržiūrų, š.m. birželio 18 d. Europos Komisija priėmė reglamentą (ES) 2020/878, kurio iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (toliau - REACH reglamentas) II priedas.

 

 

Kadangi nuo 2020 m. sausio 1 d. taikomi konkretūs cheminių medžiagų nanoformų reikalavimai, taigi Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 įpareigoja saugos duomenų lapo skirsniuose nurodyti informaciją apie nanoformas. Tais atvejais, kai mišinys turi unikalų formulės identifikatorių (UFI) pagal CLP reglamento VIII priedo A dalies 5 skirsnį, jis privalės būtų nurodomas saugos duomenų lapo 1 skirsnyje „Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas“. Siekiant užtikrinti saugų cheminių medžiagų ir mišinių naudojimą, saugos duomenų lape taip pat turės būti pateiktos konkrečios ribinės koncentracijos, dauginimo koeficientai ir ūmaus toksiškumo įverčiai, jeigu jie nustatyti pagal CLP reglamentą.

Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 privalės būti taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. Taigi, nuo 2021 m. sausio 1 d. saugos duomenų lapai turės būti rengiami ir atnaujinami pagal šį Komisijos reglamentą. Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 numato pareinamąjį laikotarpį, kurio metu veiklos vykdytojai ir toliau galės naudoti saugos duomenų lapus parengtus pagal REACH reglamentą, su pakeitimais padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/830, iki 2022 m. gruodžio 31 d., nebent saugos duomenų lapai privalo būti atnaujinami, kai to reikalauja REACH reglamento 31 straipsnio 9 dalis, įskaitant ir atvejus kai saugos duomenų lape reikalaujama nurodyti UFI.