Pirmasis puslapis > Teminė informacija > REACH > Apribojimai

 

Apribojimai

REACH reglamente yra numatyta galimybė nustatyti apribojimus cheminės medžiagos gamybai, naudojimui ar tiekimui rinkai, jeigu ši medžiaga kelia nepriimtiną riziką žmonių sveikatai arba aplinkai. Prireikus bet kokia veikla naudojant šią cheminę medžiagą gali būti apribota ar net uždrausta. Apribojimai turėtų padėti valdyti cheminių medžiagų keliamą riziką, į kurią neatsižvelgiama kituose REACH reglamento skyriuose.

 

Bet kokiai atskirai, mišinyje ar gaminyje esančiai cheminei medžiagai gali būti taikomi apribojimai, jeigu nustatoma, kad su jos keliama rizika būtina kovoti visos Bendrijos mastu. Apribojimai gali būti taikomi visiems arba tik kai kuriems cheminės medžiagos naudojimo būdams. Cheminės medžiagos naudojimo būdai, kurie nėra atskirai apriboti, yra leidžiami, išskyrus tuos atvejus, kai juos privaloma autorizuoti arba jų naudojimas reguliuojamas kitais Bendrijos ar nacionalinės teisės aktais. Apribojimai cheminei medžiagai taikomi nepriklausomai nuo jos kiekio.

 

REACH reglamento XVII priedas "Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai"

 

Pasiūlymus nustatyti apribojimus pateiks valstybės narės arba Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (Komisijai paprašius) pateikdamos dokumentaciją pagal REACH reglamento XV priedą. Pagal XV priedą pateiktoje dokumentacijoje turėtų atsispindėti, cheminės medžiagos keliama rizika žmonių sveikatai arba aplinkai, kurią reikėtų spręsti Bendrijos lygiu nustatant tinkamiausias keliamos rizikos mažinimo priemones. Suinteresuotosios šalys galės pateikti savo pastabas, o ECHA pateiks ekspertų nuomones apie kiekvieną siūlomą apribojimą. Siekiant paspartinti apribojimų nustatymą, REACH reglamente yra numatyti sprendimų priėmimo terminai. Komisija, priimdama sprendimą apribojimui, atsižvelgs į tai, ar tokio apribojimo nustatymas turės visuomenei naudos: palyginama nauda sveikatai bei aplinkai su susijusių tiekimo grandinės dalyvių ir kitų visuomenės grupių grynosiomis išlaidomis. Priimant šį sprendimą, bus atsižvelgiama į ECHA Socialinės ir ekonominės analizės bei Rizikos vertinimo komitetų nuomones. Socialinės ir ekonominės analizės komitetas atsižvelgs į visą turimą informaciją, įskaitant socialinę ir ekonominę analizę, kurią pagal apribojimo pasiūlymą (nebūtinai) parengs valstybė narė ar ECHA ir bet kokias trečiųjų šalių pateiktas socialines bei ekonomines analizes arba jų duomenis.

 

REACH reglamento XVII priede pateikiamas visų cheminių medžiagų, kurioms taikomi apribojimai, sąrašas ir nurodoma, kurie konkretūs jų naudojimo būdai yra ribojami. Esami apribojimai, nustatyti Pardavimo ir naudojimo direktyvoje (76/769/EEB), pvz., asbesto draudimas ir kai kurių azo grupės dažų naudojimo apribojimai, taip pat buvo perkelti į REACH reglamentą.