Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Apribotas bis(pentabromfenil)eterio (CAS Nr. 1163–19–5) naudojimas

 

Apribotas bis(pentabromfenil)eterio (CAS Nr. 1163–19–5) naudojimas

2017 m. vasario 10 d. Europos Sąjungos oficialiame leidinyje buvo paskelbtas  2017 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/227, kuriuo dėl bis(pentabromfenil)eterio (toliau - dekaBDE) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas. Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, t.y. 2017 m. balandžio 2 d.

DekaBDE plačiai naudojamo kaip papildomo antipireno įvairiose srityse, visų pirma plastiko ir tekstilės gaminiuose, o taip pat adhezyvuose, sandarikliuose, dangose ir dažuose, pagal naujai priimtą reglamentą nebus galima gaminti ar pateikti rinkai kaip atskirą cheminę medžiagą nuo 2019 m. kovo 2 d. Taip pat nuo 2019 m. kovo 2 d. draudžiama naudoti gamybai ar pateikti rinkai kitoje medžiagoje kaip sudedamąją dalį, mišinyje, gaminyje ar bet kurioje jo dalyje, jei medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % masės. Šis apribojimas netaikomas orlaivių gamybai iki 2027 m. kovo 2 d., gaminiams pateiktiems į rinką iki 2019 m. kovo 2 d., elektros ir elektroninei įrangai, kuriai taikoma Direktyva 2011/65/ES, atsarginių dalių, skirtų tam tikroms transporto priemonėms, pagamintoms iki 2019 m. kovo 2 d.

 

Reglamentą rasite čia.