Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė saugos duomenų lapų (SDL) pildymo reikalavimai

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė saugos duomenų lapų (SDL) pildymo reikalavimai

Primename, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. saugos duomenų lapai turi būti rengiami ir atnaujinami pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878. Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 numato pereinamąjį laikotarpį, kurio metu veiklos vykdytojai ir toliau galės naudoti saugos duomenų lapus parengtus pagal REACH reglamentą, su pakeitimais padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/830, iki 2022 m. gruodžio 31 d., nebent saugos duomenų lapai privalo būti atnaujinami, kai to reikalauja REACH reglamento 31 straipsnio 9 dalis, įskaitant ir atvejus kai saugos duomenų lape reikalaujama nurodyti unikalų formulės identifikatorių (UFI).

Kadangi nuo 2020 m. sausio 1 d. taikomi konkretūs cheminių medžiagų nanoformų reikalavimai, Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 įpareigoja saugos duomenų lapo skirsniuose nurodyti informaciją apie nanoformas. Siekiant užtikrinti saugų cheminių medžiagų ir mišinių naudojimą, saugos duomenų lape taip pat turi būti pateiktos konkrečios ribinės koncentracijos, dauginimo koeficientai ir ūmaus toksiškumo įverčiai, jeigu jie nustatyti pagal CLP reglamentą.

Tais atvejais, kai nesupakuotas mišinys turi UFI pagal CLP reglamento VIII priedo A dalies 5 skirsnį, jis privalo būtų nurodomas saugos duomenų lapo 1 skirsnyje „Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas“. Taip pat Komisijos reglamente (ES) 2020/878 numatyta galimybė, kad UFI būtų nurodytas tik saugos duomenų lape, jeigu pavojingi mišiniai tiekiami naudoti pramonėje.