Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Registracijos dokumentacijos duomenų kokybės gerinimas

 

Registracijos dokumentacijos duomenų kokybės gerinimas

 

Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau ─ ECHA) paskelbė savo metinę įvertinimo ataskaitą, kurioje gausu atnaujintų statistinių duomenų apie įvertintas chemines medžiagas ir registracijos dokumentacijas, taip pat pateikė patarimus registruotojams, kaip pagerinti informacijos apie chemines medžiagas kokybę.

 

2018 m. ECHA patikrino 286 registracijų atitikimą teisės aktų reikalavimams, ypač didelį dėmesį skiriant cheminėms medžiagoms, kurios galimai gali kelti susirūpinimą. ECHA patikrino pagrindinius informacijai keliamus  reikalavimus, leidžiančius valdžios institucijoms nustatyti, ar medžiaga yra kancerogeninė, mutageninė ir toksinė reprodukcijai, patvari, bioakumuliacinė ir toksinė. 211 atvejų, ji paprašė registruotojų daugiau informacijos, kuri patvirtintų, kad cheminė medžiaga naudojama saugiai. ECHA taip pat išanalizavo 198 bandymų pasiūlymus. Taigi, ECHA iš viso priėmė 274 galutinius sprendimus, kuriuose buvo nurodoma pateikti 888 skirtingos informacijos prašymus. Panaši situacija buvo ir ankstesniais metais, daugumoje ECHA‘os patikrintų dokumentacijų trūko svarbios saugos informacijos. Po to, kai ECHA kreipėsi ir paprašė pateikti trūkstamą informaciją, dauguma registruotojų atnaujino registracijos dokumentacijas, pateikdami trūkstamą informaciją.

ECHA'os vykdomasis direktorius Bjorn Hansen pastebėjo, kad įmonės turėtų savo registracijos dokumentaciją laikyti kaip vizitinę kortelę, nes teisinius reikalavimus atitinkančios registracijos dokumentacijos yra pagrindinė investicija į nuspėjamą ir tvarią ateitį.

2018 m. ECHA ir Valstybių narių kompetentingos institucijos atliko 114 cheminių medžiagų vertinimą. Be to, ECHA parengė 27 naujus sprendimo projektus ir priėmė 21 cheminės medžiagos įvertinimų sprendimus, kuriuose buvo 63 prašymai pateikti  papildomą informaciją, kuri patvirtintų keliamą susirūpinimą.

Atsižvelgusi į vertinimo išvadas ir pastebėjimus, ECHA parengė ir paskelbė rekomendacijas registruotojams, kaip pagerinti jų registracijos dokumentacijų kokybę.

Rekomendacijas, skirtas cheminių medžiagų registruotojams rasite: https://echa.europa.eu/lt/recommendations-to-registrants

Kiekvienas cheminės medžiagos registruotojas yra raginamas aktyviai atnaujinti ir peržiūrėti informaciją, siekiant pagerinti registracijos dokumentacijos kokybę. Atliekant vertinimą, ECHA parengė rekomendacijas, atsižvelgusi į įgytą patirtį bei į teisinį įpareigojimą, nustatytą REACH reglamento 54 str., savo tinklavietėje skelbti ataskaitą apie pažangą, pasiektą per praėjusius kalendorinius metus, vykdant su vertinimu susijusias jos prievoles. Siekiant geresnių būsimų registracijos dokumentacijų, į ataskaitą visų pirma turi būti įtraukiamos rekomendacijos potencialiems  registruotojams.

Sprendimas po registracijos dokumentacijos įvertinimo

Jeigu ECHA, įvertinusi registracijos dokumentacijų kokybę, nustato, kad ji neatitinka tam užregistruotos cheminės medžiagos kiekiui standartinei informacijai keliamų reikalavimų, ji parengia sprendimo projektą. Šis sprendimas įpareigoja pateikti trūkstamą informaciją.

ECHA taip pat priima sprendimą informuoti jus apie jūsų pateikto bandymų pasiūlymo nagrinėjimo rezultatus.

Rekomenduojame susitarti su nariais registruotojais dėl terminų, kad suspėtumėte laiku pateikti trūkstamą informaciją per vėlesnius sprendimų priėmimo etapus.

Daugiau informacijos apie sprendimų priėmimą po to, kai atliekamas registracijos dokumentacijos vertinimas, rasite: