Pirmasis puslapis > Teminė informacija > CLP reglamento VIII priedas

 

CLP reglamento VIII priedas

Informacijos teikimas apsinuodijimų centrams

 

Poison

 

Informuojame, kad vadovaujantis CLP reglamento 45 straipsniu Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) yra paskirta Valstybės narės įstaiga, kuri renka informaciją, susijusią su prevencinių ir gydymo priemonių nustatymu, ypač imantis neatidėliotinų priemonių ekstremaliose sveikatai situacijose, apie mišinius tiekiamus į rinką ir naudojamus tolesnių naudotojų. Pranešimus turi teikti importuotojai ir tolesni naudotojai, tiekiantys rinkai mišinius, kurie dėl žmogaus sveikatai keliamų ir fizinių pavojų klasifikuojami kaip pavojingi.

Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 20 punktu, informacija apie rinkai tiekiamus mišinius turi būti pateikta įvedant įrašą į IS AIVIKS sistemą. Šis nacionalinis įsakymas taikomas juridiniams ar fiziniams asmenims, įsisteigusiems Lietuvoje, o teisės aktų tekstas yra tik lietuvių kalba. Informacija pateikiama lietuvių kalba internete naudojant specialią duomenų bazę – AIVIKS (Integruotoji kompiuterizuota aplinkosaugos informacijos sistema). Informacijos teikimo instrukcijas lietuvių kalba galite rasti: http://aplinka.lt/web/duomenu-teikimas bei https://aplinka.lt/web/guest/pagalba. Pagrindinis informacijos šaltinis yra saugos duomenų lapas. Pranešimas yra nemokamas.

Tuo atveju, kai įmonė nėra įsisteigusi Lietuvoje, ji turi prieš mišinio pateikimo į rinką arba vėliausiai teikimo į rinką dieną pranešti Agentūrai, t.y. įmonė turi atsiųsti mišinio saugos duomenų lapą lietuvių kalba (pageidautina Word formatu), su Kombinuotos nomenklatūros kodu el. paštu clp45@aaa.am.lt  

Jeigu įmonė paskirtajai įstaigai, t.y. Agentūrai, pagal CLP reglamento 45(1) str. iki 2021 m. sausio 1 d. pateikė informaciją apie pavojingus mišinius pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius pranešimo reikalavimus, CLP reglamento VIII priedo reikalavimų laikytis neprivaloma iki 2025 m. sausio 1 d., t.y. jai yra taikomas pereinamasis laikotarpis, išskyrus atvejus, kai informaciją reikia atnaujinti.

Įmonei ketinant tą patį mišinį toliau tiekti rinkai po 2025 m. sausio 1 d., ji iki šios datos turės iš naujo pateikti informaciją nuosekliai laikydamasi visų Reglamento VIII priedo reikalavimų ir paženklinti rinkai tiekiamą produktą UFI kodu.

Nuo 2025 m. sausio 1 d. informacija, pateikta pagal nacionalinės teisės aktus, bus laikoma nebeaktualia pagal VIII priedą. Todėl veiklos vykdytojai, norėdami pasibaigus pereinamajam laikotarpiui toliau teikti mišinį rinkai, privalo užtikrinti, kad nauja informacija, atitinkanti VIII priedo reikalavimus, būtų pateikta ECHA pranešimų apsinuodijimų biurams portalui suderintu informacijos teikimo formatu.  

 

 

PDF

AAA parengtas pranešimas: CLP reglamentas. VIII priedas [PDF] [LT]

 

 

 

PDF

ECHA parengtas pranešimas: UFI/pranešimo apsinuodijimų biurams rengimas [LT] [EN]

 

 

 

Video

ECHA parengtas video įrašas: UFI/pranešimo apsinuodijimų biurams rengimas [LT] [EN]

Šią rubriką aplankė

Web Hits

 

 

 

2020-12-09

Etapai pramonei

 

2020-12-09

Priemonės

 

2020-12-09

Pagalba