Pirmasis puslapis > Teminė informacija > REACH > REACH reglamentas

 

REACH reglamentas

 

Rekomendaciniai dokumentai

Dažniausiai užduodami klausimai

Dokumentacijos pateikimo priemonės

Praktiniai vadovai

 

 

 

2007 m. birželio 1 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų, įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB - REACH reglamentas (angl. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).


Reglamentas grindžiamas principu, pagal kurį gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams tenka atsakomybė užtikrinti, kad jų gaminamos, tiekiamos rinkai ar naudojamos cheminės medžiagos neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.


Reglamento tikslas - užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, įskaitant cheminių medžiagų pavojaus vertinimo alternatyvių metodų skatinimą, taip pat laisvą cheminių medžiagų judėjimą vidaus rinkoje, tuo pačiu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas.


REACH reglamentas netaikomas:

·         radioaktyviosioms medžiagoms;

·         cheminėms medžiagoms – atskiroms ar esančioms mišinio ar gaminio sudėtyje, kurioms privaloma muitinės kontrolė, jei jos nebuvo apdorotos ar perdirbtos, ir kurios laikinai sandėliuojamos ar saugomos laisvojoje zonoje arba laisvosiose sandėliuose ketinant jas reeksportuoti arba tranzitu gabenamoms cheminėms medžiagoms;

·         neišsiskiriančioms tarpinėms medžiagoms;

·         pavojingų medžiagų ir pavojingų mišinių, kurių sudėtyje esančių pavojingų medžiagų gabenimui geležinkeliu, keliais, vidaus vandenų, jūrų ar oro transportu.


REACH REGLAMENTO PROCESAI


Registracija

Daugiau apie registraciją skaitykite čia


Įvertinimas

Daugiau apie įvertinimą skaitykite čia


Autorizacija

Daugiau apie autorizaciją skaitykite čia


Apribojimai

Daugiau apie apribojimus skaitykite čia   


Mokesčiai pagal REACH reglamentą


Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal REACH reglamentą sandara, dydis bei mokėjimo tvarka pateikiama 2008 m. balandžio 16 d. Komisijos Reglamente (ES) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

Konsoliduota Komisijos Reglamento (ES) Nr. 340/2008 versija