Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Kandidatinis SVHC sąrašas papildytas naujomis cheminėmis medžiagomis

 

Kandidatinis SVHC sąrašas papildytas naujomis cheminėmis medžiagomis

 

2019 m. sausio 15 d. ECHA į kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) sąrašą įtraukė šešias naujas chemines medžiagas turinčių neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai.

Šiuo metu kandidatiniame labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąraše yra 191 įrašas.

 

 

Į Kandidatinį SVHC sąrašą naujai įtrauktos šios medžiagos:

 

Cheminės medžiagos pavadinimas CAS numeris EC numeris
 4,4'-izobutiletilidendifenolis  6807-17-6  401-720-1
 benz(k)fluorantenas  207-08-9  205-916-6
 fluorantenas  206-44-0  205-912-4
 fenantenas  85-01-8  201-581-5
 pirenas  129-00-0 204-927-3
 1,7,7-trimetil-3-(fenilmetilen)biciklo[2.2.1-heptan-2-onas
 15087-24-8  239-139-9

 

Įmonėms rekomenduojama pasitikrinti savo galimus įsipareigojimus, susijusius su į šį sąrašą įtrauktomis medžiagomis, atskiromis ar esančiomis mišinio, ar gaminio sudėtyje.

 

 Gaminių gamintojai ir importuotojai per šešis mėnesius nuo tos dienos kai cheminės medžiagos buvo įtrauktos į Kandidatinį sąrašą t.y. iki 2019 m. liepos 15 d. turi pateikti pranešimą ECHA, jei tenkinamos šios abi sąlygos:

  • tuose gaminiuose esančios cheminės medžiagos kiekis viršija vieną toną vienam gamintojui ar importuotojui per metus ir
  • tuose gaminiuose esančios cheminės medžiagos koncentracija yra didesnė nei 0,1 proc. masės.

Pranešimo pateikti nereikia, jei cheminė medžiaga jau užregistruota naudoti arba jei numatoma, kad ji neišsiskirs.

 

Informacija apie tai, kaip pranešti apie gaminiuose esančias chemines medžiagas, ir apie susijusias pateikimo priemones, taip pat vadovas su instrukcijomis, kaip parengti ir pateikti pranešimo dokumentaciją, pateikiama ECHA tinklavietėje.

 

Primename, kad Kandidatiniame sąraše esančios cheminės medžiagos, palaipsniui, jas prioretizuojant, yra įtraukiamos į REACH reglamento XIV priedą (Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas).

 

Kandidatinis Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

https://www.echa.europa.eu/lt/candidate-list-table

 

Prievolių, chemines medžiagas įtraukus į kandidatinį sąrašą, santrauka

http://echa.europa.eu/candidate-list-obligations

 

Informacija apie tai, kaip pranešti apie gaminiuose esančias chemines medžiagas

http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles