Pirmasis puslapis > Teminė informacija > REACH > Autorizacija

 

Autorizacija

 

Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas

 

 

Autorizacijos tikslas – užtikrinti gerą vidaus rinkos veikimą, tuo pačiu tinkamai kontroliuoti didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) riziką ir palaipsniui pakeičiant šias chemines medžiagas tinkamomis alternatyviomis cheminėmis medžiagomis ar technologijomis, kai tai racionalu ekonominiu ir techniniu požiūriu.

 

Autorizacija netaikoma:

·                     importuotiems gaminiams;

·                     tarpinėms cheminėms medžiagoms;

·                     cheminėms medžiagoms, naudojamoms maisto produktuose ar pašaruose;

·                     cheminėms medžiagoms, naudojamoms žmonėms skirtuose ar veterinariniuose vaistuose;

·                     cheminėms medžiagoms, naudojamoms augalų apsaugos produktuose ir biocidiniuose produktuose;

·                     cheminėms medžiagoms, naudojamoms kaip variklių degalai ir kuras, vežamuose ar stacionariuose mineralinės naftos produktų deginimo įrenginiuose ir kaip degalai uždarosiose sistemose;

·                     cheminėms medžiagoms, naudojamoms moksliniams tyrimams ir plėtrai;

·                     cheminėms medžiagoms, naudojamoms kosmetikos gaminiuose;

·                     cheminėms medžiagoms, naudojamoms medžiagoms, kurios liečiasi su maistu;

·                     cheminėms medžiagoms, naudojamoms medicinos prietaisuose.

·                     cheminėms medžiagoms, kurių koncentracija mišiniuose žemesnė už ribinę. 

 


Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų nustatymas

 

Autorizacijos procesas prasideda tuomet, kai valstybė narė arba ECHA Komisijos prašymu pasiūlo priskirti cheminę medžiagą SVHC kategorijai. SVHC kategorijai gali būti priskiriamos cheminės šios medžiagos:

·         1 arba 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai (CMR);

·         patvarios, bioakomuliacinės ir toksiškos medžiagos (PBT) arba labai patvarios ir didelės bioakomuliacijos (vPvB);

·         remiantis mokslinių tyrimų duomenimis, kiekvienu konkrečiu atveju atskirai nustatomos medžiagos, galinčios turėti kenksmingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, prilygstanti minėtų medžiagų poveikiui (pvz. endokrininę sistemą ardančios medžiagos).

 

Cheminės medžiagos, priskirtos labai didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms, įtraukiamos į kandidatinį cheminių medžiagą sąrašą. Jas kontroliuoti būtina, nes šių medžiagų kenksmingas poveikis žmonėms ir aplinkai gali būti labai didelis ir dažnai neatitaisomas. Todėl į kandidatinį cheminių medžiagų sąrašą įtrauktoms cheminėms medžiagoms gali būti taikoma autorizacijos procedūra. Sąrašas reguliariai atnaujinamas.

ECHA reguliariai vertina kandidatinio sąrašo chemines medžiagas, kad nustatytų, kurias medžiagas prioritetine tvarka reikėtų įtraukti į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą.

 

 

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

 

Reikalavimai Kandidatiniame sąraše esančioms cheminėms medžiagoms

REACH reglamento 7 straipsnis - gamintojas ar importuotojas privalo pateikti ECHA pranešimą, jeigu gaminio sudėtyje esančios į Kandidatinį sąrašą įtrauktos medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip vieną toną vienam gamintojui ar importuotojui, bei jos koncentracija viršija 0,1% masės.

REACH reglamento 31(1) straipsnis -  į Kandidatinį sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos tiekėjas privalo pateikti cheminės medžiagos gavėjui saugos duomenų lapą.

REACH reglamentas 33 straipsnis - gaminio, kurio sudėtyje yra į Kandidatinį sąrašą įtraukta cheminė medžiaga, ir kurios koncentracija viršija 0,1 % masės, tiekėjas privalo pateikti gavėjui pakankamai savo turimos informacijos (bent tos cheminės medžiagos pavadinimą), kad gaminį būtų galima saugiai naudoti).

 

Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas

Gamintojas, importuotojas ar tolesnis naudotojas negali tiekti rinkai naudoti skirtos cheminės medžiagos arba pats jos naudoti, jei ši cheminė medžiaga įtraukta į Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą, nebent:

  • Buvo autorizuotas(-i) šios cheminės medžiagos - atskiros ar esančios preparato sudėtyje, naudojimo būdas (-ai), dėl kurio(-ų) ji tiekiama rinkai arba dėl kurio jis pats ją naudoja, arba jos įtraukimas į gaminio sudėtį;
  • XIV priede nurodyta, kad reikalavimas gauti autorizaciją šios cheminės medžiagos naudojimo atskirai arba preparato sudėtyje, arba jos įtraukimo į gaminio sudėtį būdui (-ams), kuriam (-iems) ji tiekiama rinkai arba kuriam (-iems) jis pats ją naudoja, yra netaikomas;
  • Data (-os), nuo kurios draudžiama tiekti cheminę medžiagą rinkai arba ją naudoti, jei nėra autorizacijos (saulėlydžio terminas) nurodytas terminas dar nesuėjo;
  • Saulėlydžio terminas jau suėjo, ir jis pateikė paraišką likus 18 mėnesių iki tos datos, tačiau sprendimas dėl paraiškos autorizacijai gauti nebuvo priimtas;
  • Cheminė medžiaga patiekta rinkai, o autorizacija tam naudojimui buvo suteikta artimiausiam tolesniam naudotojui.

Prašymus suteikti autorizaciją gali teikti cheminės medžiagos gamintojas (-ai), importuotojas (-ai) ir (arba) tolesnis (-i) naudotojas (-ai).

Autorizacija suteikiama tada, kai prašymo pateikėjas įrodo, jog dėl šios cheminės medžiagos naudojimo atsirandanti rizika yra tinkamai kontroliuojama. Šis „tinkamos kontrolės" kriterijus netaikomas toms medžiagoms, kurių kiekių ribų neįmanoma nustatyti, ir PBT arba vPvB savybių turinčioms medžiagoms. Jeigu rizika nėra tinkamai kontroliuojama, autorizacija vis tiek gali būti suteikta, jeigu įrodoma, kad šios cheminės medžiagos teikiama socialinė ir ekonominė nauda yra didesnė už keliamą riziką ir kad nėra jokių tinkamų alternatyvių medžiagų ar technologijų, šiai medžiagai pakeisti.

Paraiškos visada teikiamos dėl konkrečių naudojimo būdų.  Paraiškoje visada turi būti pateikta cheminės saugos ataskaita ir alternatyvų analizė. Joje taip pat galima pateikti socialinę ir ekonominę analizę. Kalbant apie chemines medžiagas, kurioms taikoma kiekio riba, pažymėtina, kad pakeitimo planą reikia pateikti, jeigu yra prieinamos tinkamos alternatyvos.

ECHA paraiškas skelbia savo svetainėje informavimo reikmėms. Todėl Europos šalių trečiosios šalys ir kitos trečiosios šalys gali pateikti informaciją apie galimas alternatyvias chemines medžiagas arba technologijas.

 

Reikalavimai suteikus arba atmetus autorizaciją

 

Tolesni naudotojai gali naudoti chemines medžiagas tik tokiais būdais, kuriems yra suteikta autorizacija. Kad galėtų tai daryti, jie privalo:

  • gauti šią medžiagą iš įmonės, kuri yra gavusi autorizaciją šiam konkrečiam medžiagos naudojimo būdui, ir laikytis šios autorizacijos sąlygų bei per tris mėnesius nuo pirmo cheminės medžiagos tiekimo pranešti ECHA, kad naudoja autorizuotą cheminę medžiagą;
  • patys pateikti prašymus autorizuoti cheminę medžiagą konkretiems naudojimo būdams.

 

Visi cheminių medžiagų tiekėjai nedelsdami atnaujina saugos duomenų lapą, kai tik autorizacija buvo suteikta ar atsisakyta ją suteikti (ši informacija turi būti pateikiama tiekėjo pateikto saugos duomenų lapo 15 skirsnyje).

 

Autorizacijų turėtojai ir cheminių medžiagų, kurių naudojimo būdai autorizuoti, naudotojai prieš patiekdami cheminę medžiagą rinkai autorizuotam naudojimui, autorizacijos numerį nurodo etiketėje. Tai padaroma nedelsiant, kai autorizacijos numeris paskelbiamas viešai.