Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Nerizikuokite savo ir savo vaikų sveikata, nes pasekmės ─ vaisingumo ir negimusio kūdikio pakenkimas

 

Nerizikuokite savo ir savo vaikų sveikata, nes pasekmės ─ vaisingumo ir negimusio kūdikio pakenkimas

 

Ką reikia žinoti apie „boraksą", kuris naudojamas vartotojų, gaminant žaislus (angl. slime): „šlykštukus", „glitėsius", kurie yra ypatingai mėgstami vaikų. „Boraksui" priskiriamos šios cheminės medžiagos - dinatrio tetraborato dekahidratas, dinatrio tetraboratas bevandenis, dinatrio tetraborato pentahidratas. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau ─ CLP reglamentas) natrio tetraborato dekahidratas yra klasifikuojamas kaip toksiškai veikiantis reprodukciją 1B kategorijos ir jam priskiriama pavojingumo frazė „H360FD ─ gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui". Taigi, cheminės medžiagos gali sukelti neigiamą poveikį lytinei funkcijai ir vaisingumui bei palikuonių vystymuisi (palikuonių mirtis, struktūrinės anomalijos, funkciniai sutrikimai). Neigiamas cheminių medžiagų poveikis nėštumo metu embrionui gali sukelti neigiamus padarinius subrendusiems asmenims. Be to, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau ─ REACH reglamentas) XVII priedo 30 punktą medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip 1A ar 1B kategorijos toksiškai veikiančios reprodukcijai, draudžiama tiekti visuomenei. Be to, šių medžiagų tiekėjai privalo užtikrinti, kad tokių medžiagų ir mišinių pakuotės, prieš jas patiekiant rinkai, būtų paženklintos aiškiu užrašu: „Skirta tik profesionaliems naudotojams".