Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Nanomedžiagos > Nanomedžiagų reglamentavimas

 

Nanomedžiagų reglamentavimas

REACH ir CLP reglamentai nanomedžiagoms taikomi taip pat kaip ir kitoms cheminėms medžiagoms, t.y. joms taikomi registracijos, apribojimų, autorizacijos reikalavimai pagal REACH reglamentą ir klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo bei pranešimo ECHA klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui reikalavimai. Pagal CLP reglamentą, reikia pranešti apie formas, kuriomis medžiaga pateikiama rinkai, įskaitant nanomedžiagas, atitinkančias pavojingų medžiagų klasifikavimo kriterijus, nepriklausomai nuo jų kiekio tonomis.

 

Europos Parlamentas paragino Komisiją įvertinti poreikį peržiūrėti REACH reglamentą dėl šių aspektų: supaprastintos vienos tonos neviršijančių pagamintų arba importuotų nanomedžiagų registracijos, visų nanomedžiagų laikymo naujomis medžiagomis ir cheminės saugos ataskaitos, kurioje būtų pateikiamas visų registruotų nanomedžiagų poveikio vertinimas.

 

 

REACH registracijos ir CLP pranešimų taikymas nanomedžiagoms

 

Dauguma medžiagų gali būti įvairių formų (kietoji medžiaga, suspensija, milteliai, nanomedžiaga ir t. t.). Pagal REACH reglamentą registruojant vieną medžiagą gali būti įtrauktos įvairios jos formos. Tačiau registruotojas privalo užtikrinti visų į registraciją įtrauktų formų saugumą ir pateikti atitinkamos informacijos, susijusios su įvairiomis registruotomis formomis, įskaitant cheminės saugos vertinimą ir jos išvadas (pvz., skirtingai klasifikuojant, jei taikoma).

 

REACH registracijos reikalavimai pateikti informaciją taikomi bendram medžiagų kiekiui tonomis (įskaitant visas formas). Nereikalaujama atlikti konkrečius kiekvienos atskiros formos bandymus arba aiškiai nurodyti, kaip skirtingos formos vertinamos registracijos dokumentuose, nors pagal REACH dokumentacijos struktūrą tai yra įmanoma.

 

Daugelio medžiagų, iš tiesų turinčių nanomedžiagos formą, registracijos dokumentuose aiškiai nenurodoma, kokios formos įregistruotos ar kokiu būdu informacija susijusi su nanoforma. Pateikiama nedaug informacijos apie konkrečių nanomedžiagų, kurios turėtų būti įtrauktos į registracijos dokumentus, naudojimo saugą. Šiuos rezultatus iš dalies galima paaiškinti tuo, kad registruotojams nepateikiama bendra REACH priedų formuluotė ir išsamios rekomendacijos dėl nanomedžiagų registracijos.

Dėl lankstaus REACH požiūrio į pavojingumo vertinimą ir rizikos apibūdinimą jis iš esmės yra tinkamas nanomedžiagoms. Tebėra svarbu išsiaiškinti, kokiu mastu vienos medžiagos formos duomenys gali būti naudojami įrodyti kitos formos saugą, nes vis dar trūksta žinių apie, pvz., toksiškumą lemiančias medžiagas. Taikant konkrečiam atvejui pritaikytą mokslinį metodą:

 

  • turi būti aišku, ar medžiagos nanoformos registruojamos, jei taip, kurios. Tokios nanoformos turėtų būti tinkamai apibūdinamos, ir naudotojas turėtų turėti galimybę nustatyti, kurios naudojimo sąlygos ir rizikos valdymo priemonės joms taikomos;
  • turėtų būti pateikiama informacijos apie tai, kurių medžiagos formų bandymai buvo atlikti, o bandymų sąlygos turi būti tinkamai nurodytos dokumentuose;
  • cheminės saugos vertinimo išvados turėtų apimti visas registracijos dokumentuose nurodytas formas. Jei vienos medžiagos formos duomenys naudojami kitų formų naudojimo saugai įrodyti, turėtų būti pateikta tai pagrindžiančių mokslinių įrodymų, kaip taikant grupavimo ir analogijos taisykles konkretaus bandymo duomenys ar kita informacija gali būti naudojami kitoms medžiagos formoms. Poveikio scenarijams ir rizikos valdymo priemonėms taikytinos panašios išvados.