Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Duomenų teikimas IS "AIVIKS" apie chemines medžiagas ir mišinius

 

Duomenų teikimas IS "AIVIKS" apie chemines medžiagas ir mišinius

 

         Įmonių, pateikusių duomenis ir informaciją apie gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas bei mišinius sąrašai:        
      

Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1006 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.956E4CD440AD/ZmNvVRCmCf), duomenis ir informacija apie chemines medžiagas ir mišinius reikia pateikti Agentūrai, jeigu per kalendorinius metus cheminės medžiagos ar mišinio buvo pagaminta, importuota, pateikta rinkai ir/ar sunaudota pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje 1000 kg ir daugiau.

               Tačiau (žiūrėti lentelę):

-          jei mišiniai yra klasifikuojami kaip ūmiai toksiški bei jiems yra priskirta bent viena iš šių pavojingumo frazių: H300, H310, H330 duomenų teikimo prievolė taikoma nuo 1 kg ir daugiau.

-          jei mišiniai yra klasifikuojami kaip ūmiai toksiški, jautrinantys, kancerogeninai, mutageninai, toksiški reprodukcijai, ėsdinantys ir kt. pavojingi mišiniai bei jiems yra priskirta bent viena iš šių pavojingumo frazių: H301, H311, H331, H350, H340, H360, H370, H371, H372, H373, H314, H318, H304, H334, H317 duomenų teikimo prievolė taikoma nuo 10 ir daugiau kg.

-          jei mišiniai yra klasifikuojami kaip pavojingi aplinkai ir jiems yra priskirta  bent viena iš šių pavojingumo frazių: H400,  H410, H411, H412 duomenų teikimo prievolė taikoma nuo 100 kg ir daugiau.

 

-          jei cheminės medžiagos yra klasifikuojamos kaip ūmiai toksiškos, kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai, bei kurioms yra priskiriama bent viena iš šių pavojingumo frazių: H300, H310, H330, H350, H340, H360 duomenų teikimo prievolė yra taikoma nuo 10 kg ir daugiau.

-          jei cheminės medžiagos yra klasifikuojamos kaip ūmiai toksiškos, jautrinančios, pavojingos aplinkai, ėsdinančios ir kt. pavojingos cheminės medžiagos, kurioms yra priskiriama bent viena iš šių pavojingumo frazių: H301, H311, H331, H370, H372, H304, H314, H317, H318, H334, H400, H410, H411, H412 duomenų teikimo prievolė yra taikoma nuo 100 kg ir daugiau.

        

Ūkio subjektams praėjusių kalendorinių metų duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir mišinius reikia pateikti kiekvienais metais iki kovo 1 d. Informacija pateikiama lietuvių kalba internete naudojant specialią duomenų bazę – AIVIKS (Integruotoji kompiuterizuota aplinkosaugos informacijos sistema). Informacijos teikimo instrukcijas lietuvių kalba galite rasti: http://aplinka.lt/web/duomenu-teikimas bei https://aplinka.lt/web/guest/pagalba. Pagrindinis informacijos šaltinis yra saugos duomenų lapas. Duomenų ir informacijos teikimas į IS AIVIKS yra nemokamas.

 

Jei mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas dėl jo poveikio žmonių sveikatai ar dėl jo fizinio poveikio

 

Tai yra mišiniai, kurie klasifikuojami kaip ūmiai toksiški, jautrinantys, ėsdinantys ir kt. bei jiems yra priskirta bent viena iš šių pavojingumo frazių: H300, H310, H330, H370, H371, H372, H373, H314, H318, H304, H334, H317 (lentelėje pažymėti raudonai).

Tokių mišinių importuotojai, tolesni naudotojai, įskaitant mišinių ruošėjus:

-          informaciją į IS AIVIKS turi pateikti ne vėliau kaip mišinio tiekimo rinkai dieną.

-          turi nurodyti mišinio sudėtines dalis šiomis koncentracijų (masės dalių procentais) ribomis:

§   >0 - ≤0,1%;

§  >0,1 - ≤1%;

§  >1 - ≤3%;

§  >3 - ≤10%;

§  >10 - ≤20%;

§  >20 - ≤30%;

§  >30 - ≤50%;

§  >50 - ≤75%;

§  >75%;

§  neklasifikuojamos mišinio sudėtinės dalys – tik išvardijamos.

 

               Tuo atveju, jei įmonė nėra įsisteigusi Lietuvoje, tačiau tiekia mišinius Lietuvos rinkai, ji turi informaciją pranešti Agentūrai prieš mišinio patiekimo į rinką dieną. Įmonė turi atsiųsti mišinio saugos duomenų lapą lietuvių kalba (Word formatu) su tikslia mišinio sudėtimi ir Kombinuotos nomenklatūros kodu el. paštu clp45@aaa.am.lt.  Jei mišinyje naudojama cheminė medžiaga, kuriai Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) yra pritarusi alternatyvaus pavadinimo vartojimui, įmonė privalo el. paštu clp45@aaa.am.lt  atsiųsti šios cheminės medžiagos abu pavadinimus (tikrąjį ir alternatyvų) dokumente su slaptumo žyma "Konfidencialu".

 

 

Cheminių medžiagų ir mišinių, priskiriamų pavojingumo klasėms ir kategorijoms, kiekis (kg), kurį pagaminus, importavus ir pateikus rinkai, privaloma teikti duomenis ir informaciją į IS AIVIKS

 

Pavojingumo klasių ir kategorijų kodai ir pavojingumo frazės Reglamento (EB) Nr. 1272/2008* nustatyta tvarka

Kiekis (kg), kurį viršijus privaloma teikti duomenis į IS AIVIKS

Cheminės medžiagos

Mišiniai

Acute tox. 1, Acute tox. 2, H300, H310, H330

10

1

Acute tox. 3, H301, H311, H331

100

10

Carc. 1A ir 1B, H350

10

10

Muta. 1A ir 1B, H340

10

10

Repr.1A ir 1B, H360

10

10

Stot RE 1, H372

100

10

Stot RE 2, H373

1000

10

Stot SE 1, H370

100

10

Stot SE 2, H371

1000

10

Skin Corr. 1A, 1B, 1C, H 314

100

10

Eye Dam. 1, H318

100

10

Asp. Tox. 1, H304

100

10

Resp. Sens. 1, H334

100

10

Skin.Sens.1, H317

100

10

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 2, H411

Aquatic Chronic 3, H412

100

100

Kitos pavojingumo klasės ir kategorijos bei neklasifikuojami kaip pavojingi

1000

1000

 

 IS AIVIKS posistemės „Cheminės medžiagos ir preparatai“ naudojimo instrukcija, skirta duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius teikėjams internetu už 2015 metus.

 


Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius rinkimą ir kaupimą bei pareigą teikti duomenis reglamentuoja:

  • Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir mišinių įstatymas ((Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000; 2010, Nr. 157-7967
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. D1-1006 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir mišinius, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo" NUORODA Į TEISĖS AKTĄ 
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-537 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir mišinius, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo NUORODA Į TEISĖS AKTĄ

     

 

 

 

 

Naudinga informacija ir nuorodos duomenų teikėjams:

 

Cheminių medžiagų ir mišinių importas – cheminių medžiagų ir mišinių įvežimas (Lietuvos Respublikoje įforminant cheminių medžiagų ar mišinių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrą) iš Europos Bendrijos muitų teritorijai nepriskiriamų valstybių ar jų teritorijų.

 

Cheminių medžiagų ir mišinių eksportas – cheminių medžiagų ir mišinių išvežimas (Lietuvos Respublikoje įforminant cheminių medžiagų ar mišinių negrąžinamojo eksporto muitinės procedūrą) į Europos Bendrijos muitų teritorijai nepriskiriamas valstybes ar jų teritorijas.

 

 

 

 

Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius teikimo klausimais prašome kreiptis vieningu elektroniniu paštu - chemija@aaa.am.lt

 

2021-03-08

Įmonių, pateikusių duomenis už 2020 m. sąrašas

 

2020-03-02, atnaujinta 2020-11-23

Įmonių, pateikusių duomenis už 2019 m. sąrašas

 

2020 m.

Įmonių, pateikusių duomenis už 2018 metus, sąrašas

 

2018-03-27

Įmonių, pateikusių duomenis už 2017 metus, sąrašas

 

2017-03-13

Įmonių, pateikusių duomenis už 2016 metus, sąrašas

 

2016-03-24

Įmonių, pateikusių duomenis už 2015 metus, sąrašas

 

2015-08-27

Įmonių, pateikusių duomenis už 2014 metus, sąrašas

 

2014-12-23

Įmonių, pateikusių duomenis už 2013 metus, sąrašas

 

2013-11-14

Įmonių, pateikusių duomenis už 2012 metus, sąrašas

 

2012-12-10

Įmonių, pateikusių duomenis už 2011 metus, sąrašas

 

2011-03-18

Įmonių, pateikusių duomenis už 2010 metus, sąrašas

 

2010-06-10

Įmonių, pateikusių duomenis už 2009 m. sąrašas

 

2010-02-19

Įmonių, pateikusių duomenis už 2008 metus, sąrašas

 

2010-02-19

Įmonių, pateikusių duomenis už 2007 metus, sąrašas

 

2010-02-23

Dažniausiai pasitaikantys netikslumai ir klaidos