Pirmasis puslapis > Teminė informacija > REACH > Įvertinimas

 

Įvertinimas

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) ir valstybių narių kompetentingos institucijos, siekdamos nustatyti, ar reikia papildomos informacijos apie užregistruotą cheminę medžiagą, atliks

įvairaus pobūdžio įvertinimus.

  1. Dokumentacijos įvertinimas: ECHA vykdys šias registracijos dokumentacijų patikras:
  • Atitikties patikra: ECHA gali patikrinti bet kurią registracijos dokumentaciją, siekdama įsitikinti, jog joje yra reikiama ir tinkamai pateikta informacija. Prireikus registruotojo gali būti paprašyta pateikti daugiau informacijos.
  • Bandymų pasiūlymų patikra: jeigu cheminių medžiagų per metus pagaminama arba importuojama 100 tonų arba daugiau, jokie bandymai neturi būti atliekami dėl REACH reglamento IX ir X prieduose nurodytos informacijos. Tačiau registracijos dokumentacijoje turi būti pateiktas pasiūlymas atlikti bandymus. Prieš atliekant tokį bandymą, ECHA įvertina, ar pasiūlymas atlikti bandymą yra priimtinas. Šios procedūros tikslas yra išvengti nereikalingų bandymų su gyvūnais, t. y. anksčiau atliktų bandymų kartojimo, ir prastos kokybės bandymų.

 

Siekdama užtikrinti, kad registracijos dokumentacija atitiktų šį reglamentą, ECHA nustato, kokiai šios dokumentacijos, kurią Agentūra gauna dėl kiekvieno kiekio tonomis lygio, procentinei daliai (ne mažiau kaip 5 %) bus atliekama atitikties patikra. ECHA teikia pirmenybę, tačiau neišskirtinę, dokumentacijoms, atitinkančioms bent vieną šių kriterijų:

 

  • dokumentacijoje pateikiama informacija, nurodyta 10 straipsnio a punkto iv, vi ir (arba) vii papunkčiuose, pateikta atskirai pagal 11 straipsnio 3 dalį; arba
  • dokumentacija yra skirta cheminei medžiagai, kurios per metus pagaminama ar importuojama ne mažiau kaip 1 tona ir kuri neatitinka VII priedo reikalavimų, taikomų atitinkamai pagal 12 straipsnio 1 dalies a arba b punktą; arba
  • dokumentacija yra skirta cheminei medžiagai, kuri įtraukta į koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą, nurodytą 44 straipsnio 2 dalyje.
  1. Cheminės medžiagos įvertinimas: kai ECHA arba valstybės narės kompetentingoji institucija turi duomenų, kad cheminė medžiaga gali kelti pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai, ECHA įtraukia šią medžiagą į koreguojamąjį Bendrijos veiksmų planą („vertintinų cheminių medžiagų" sąrašą). Valstybė narė išsamiau įvertina, ar reikia gauti papildomos informacijos apie kurią nors šiame sąraše esančią medžiagą; jei taip, registruotojo(-ų) bus paprašyta pateikti tokią informaciją.

Įvertinus cheminę medžiagą, gali būti padarytos tokios išvados:

 

  • reikia imtis veiksmų pagal apribojimų nustatymo arba autorizacijos procedūras,
  • reikia suderinti klasifikavimą ir ženklinimą pagal REACH,
  • reikia perduoti šią informaciją kitoms valdžios institucijoms, kad šios imtųsi reikiamų veiksmų pagal kitus teisės aktus. Pvz.: jeigu vertinant cheminę medžiagą gaunama informacijos apie rizikos valdymo priemones, kuri galėtų turėti įtakos veiklos leidimo sąlygoms, pvz., išmetamų teršalų ribinėms vertėms, kurios turi būti grindžiamos geriausiais prieinamais gamybos būdais, kaip nustatyta Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) direktyvoje 96/61/EB, tokia informacija turėtų būti perduota pagal šį teisės aktą įgaliojimus turinčioms valdžios institucijoms.