Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Klasifikavimas Ženklinimas Pakavimas (CLP) > Ženklinimas

 

Ženklinimas

Ženklinimas ir saugos duomenų lapai

 

Prieš patiekdami chemines medžiagas ar mišinius (preparatus) rinkai, tiekėjai privalo juos paženklinti pagal CLP reglamento reikalavimus. Ženklinimo tikslas - informuoti visus su chemikalu dirbančius asmenis apie jo keliamą pavojų. Be to, jei tiekiamos pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai (preparatai), tiekėjas privalo savo klientams - pramonės sektoriaus atstovams, kurie dalyvauja tiekimo grandinėje, pateikti saugos duomenų lapą (SDL).

 

 

Ženklinimas pagal CLP

Jeigu esate gamintojas, importuotojas, tolesnis naudotojas (įskaitant mišinio ruošėją) arba platintojas (įskaitant mažmenininką), turite ženklinti visas chemines medžiagas arba mišinius (preparatus), kuriuos privaloma ženklinti ir kurie yra pakuotėje ir tik tada šias medžiagas ir mišinius (preparatus) patiekti rinkai (CLP reglamento 4 straipsnio 4 dalis). Šis reikalavimas taip pat taikomas gaminių, kurie pagal CLP reglamento I priedo 2 dalies kriterijus laikomi sprogiaisiais, gamintojams ir šių gaminių importuotojams.

Pakuotėje esanti cheminė medžiaga arba mišinys (preparatas) turi būti ženklinamas pagal CLP reglamento taisykles:

  • jeigu cheminė medžiaga arba mišinys (preparatas) klasifikuojamas kaip pavojingas; arba
  • jeigu mišinio (preparato) sudėties viena arba daugiau cheminių medžiagų, kurių koncentracijos viršija nurodytąsias CLP reglamento 2 dalyje, klasifikuojamos kaip pavojingos, net tada, jeigu mišinys (preparatas) neklasifikuojamas kaip pavojingas. Šiuo atveju turi būti naudojamas CLP reglamento I priedo 2 dalyje nurodytas papildomas ženklinimas (CLP reglamento 25 straipsnio 6 dalis); ir
  • jeigu gaminys yra sprogusis, kaip aprašyta CLP reglamento I priedo 2 dalyje.

 

Etiketė

 

Etiketė rašoma valstybės narės, kurioje cheminė medžiaga ar mišinys (preparatas) tiekiami rinkai, valstybine kalba, jeigu atitinkama valstybė narė nenustato kitaip. Lietuvoje tiekiamų cheminių medžiagų ar mišinių (preparatų) etiketės turi būti lietuvių kalba.

Cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) tiekėjai gali etiketėse vartoti daugiau kalbų nei reikalaujama valstybės narės, jeigu visomis kalbomis pateikiama ta pati informacija.

 

CLP reglamente numatyta, kad etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

  • cheminės medžiagos arba mišinio tiekėjo (-ų) pavadinimas, adresas ir telefono numeris;
  • plačiajai visuomenei pateiktos cheminės medžiagos ar mišinio nominalus kiekis pakuotėse (jeigu toks kiekis nėra nurodytas kitoje pakuotės vietoje);
  • produkto identifikaciniai duomenys;
  • kai reikia, pavojaus piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo frazės, atsargumo frazės ir papildoma informacija, kurią gali būti reikalaujama pateikti kitais teisės aktais, pvz., lakiuosius organinius junginius arba ploviklius reglamentuojančiais teisės aktais.

Kadangi cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) klasifikavimo ir ženklinimo elementai, pavyzdžiui, signaliniai žodžiai, pavojaus piktogramos, pavojingumo frazės ir atsargumo frazės gali kartotis ar būti pertekliniai, siekiant išvengti tokių situacijų buvo sukurtos svarbumo principo taikymo taisyklės.

Be to, CLP reglamente taip pat nurodyta, koks turi būti etikečių ir piktogramų dydis, kokią papildomą informaciją reikia pateikti, numatytos nedidelių pakuočių išimtys ir aprašyta, kaip CLP reglamentas susijęs su transporto ženklinimo reikalavimais.

 

Pavojaus piktograma – tai etiketės grafinis vaizdas, kurį sudaro įspėjimo simbolis ir specialios spalvos, skirtos informacijai apie galimą konkrečios cheminės medžiagos ar mišinio pavojų mūsų sveikatai ar aplinkai perteikti. Kaip numatyta CLP reglamento V priede, pavojaus piktogramose turi būti juodas simbolis baltame fone su raudonu apvadu, kuris turi būti pakankamai platus, kad būtų aiškiai matomas. Pavojaus piktogramos turi būti pasukto kvadrato formos. Kiekviena pavojaus piktograma turi būti bent vienos penkioliktosios suderintosios etiketės ploto dydžio, tačiau ne mažesnio ploto kaip 1 cm2.

 

Lentelė: Etiketės ir piktogramų metmenys

Pakuotės talpa

Etiketės dydis

CLP piktogramos matmenys

DSD/DPD pavojingumo simbolio matmenys

≤ 3 litrų

ne mažesnis kaip 52 x 74 mm

16 x 16 mm

ne mažesnis kaip 20 x 20 mm

>3, ≤ 50 litrų

ne mažesnis kaip 74 x 105 mm

ne mažesnis kaip 23 x 23 mm

ne mažesnis kaip 28 x 28 mm

>50, ≤ 500 litrų

ne mažesnis kaip 105 X 148 mm

ne mažesnis kaip 32 x 32 mm

ne mažesnis kaip 39 x 29 mm

>500 litrų

ne mažesnis kaip 148 x 210 mm

ne mažesnis kaip 45 x 45 mm

ne mažesnis kaip 55 x 55 mm

 

 

Konkrečios ženklinimo ir pakavimo situacijos

 

Jei cheminė medžiaga ir mišinys (preparatas) yra mažoje pakuotėje (paprastai iki 125 ml) arba juos sudėtinga paženklinti dėl kitų priežasčių, CLP reglamente numatytos įprastų ženklinimo reikalavimų išimtys. Šiose išimtyse numatyta, kad tais atvejais, kai cheminė medžiaga ar mišinys (preparatas) yra klasifikuojami dėl pavojingumo, nurodyto CLP reglamento I priedo 1.5 skyriuje, tiekėjas gali nepateikti tokių ženklinimo elementų: pavojingumo ir/arba atsargumo frazių arba piktogramų, kurios paprastai privalomos pagal CLP.

Jei cheminės medžiagos ar mišiniai (preparatai) tiekiami visuomenei kelia tam tikrą pavojų arba jei pakavimo medžiagoje yra metanolio ar dichlorometano, konteineriai turi būti uždaryti taip, kad vaikai negalėtų jų atidaryti (CRF) ir/arba įspėjimas apie pavojų turi būti lytėjimu apčiuopiamas (TW). CRF arba TW yra būtini esant įvairiems pavojingumo tipams. Jų pavyzdžiai pateikti šioje lentelėje.

Lentelė: Pavojingumo klasifikacijos, kurias nustačius taikomos CLP reglamento nuostatos dėl vaikų sunkiai atidaromų uždarymo įtaisų ir (arba) liestinių pavojaus žymių

 

Pavojingumo kriterijai

Vaikų sunkiai atidaromi uždarymo įtaisai

Liestinės pavojaus žymės

Ūmus toksiškumas (1 - 3 kategorija)

v

v

Ūmus toksiškumas (4 kategorija)

 

v

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui; vienkartinis poveikis (1 kategorija)

v

v

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui; vienkartinis poveikis (2 kategorija)

 

v

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui; kartotinis poveikis (1 kategorija)

v

v

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui; kartotinis poveikis (2 kategorija)

 

v

Odos ėsdinimas (1A, 1B it 1C kategorija)

v

v

Kvėpavimo takų jautrinimas (1 kategorija)

 

v

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus (1 kategorija)*
Ne aerozoliai arba jeigu talpyklos su sandariu purškimo įtaisu

v

 

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus (1 kategorija)

v

v

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms (2 kategorija)

 

v

Kancerogeniškumas (2 kategorija)

 

v

Toksinis poveikis reprodukcijai (2 kategorija)

 

v

Degios dujos (1 ir 2 kategorijos)

 

v

Degieji skysčiai (1 ir 2 kategorijos)

 

v

Degiosios kietosios medžiagos (1 ir 2 kategorijos)

 

v

1 pastaba: ši nuostata netaikoma tik tiems aerozoliams, kurie klasifikuojami ir ženklinami kaip „itin degūs aerozoliai" arba „degūs aerozoliai".

 

Galiausiai, CLP reglamentu nustatomos naujos taisyklės, galiojančios tose situacijose, kuriose pavojingų cheminių medžiagų ar mišinių (preparatų) pakavimą sudaro išorinė, vidinė ir, galbūt, tarpinė pakuotė.

Paprastai, kai išorinės pakuotės ženklinimui taikomos ir transportavimo ir CLP taisyklės, CLP ženklinimas nebūtinas - pakanka tik to ženklinimo ar žymėjimo, kuris būtinas pagal transportavimo teisės aktus. Atitinkamai, kai pagal CLP būtina pavojaus piktograma reiškia tą patį pavojų, kurį žymi ir pagal pavojingų prekių gabenimo taisykles būtinas ženklas, ant išorinės pakuotės gali būti nenurodoma pagal CLP privaloma piktograma.

 

 

Pavojaus piktogramos