Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Gyvsidabrio reglamentas

 

Gyvsidabrio reglamentas

Gyvsidabris yra labai toksiškas sunkusis metalas, keliantis grėsmė žmonių sveikatai ir aplinkai. Į žmogaus organizmą patekęs didelis gyvsidabrio kiekis gali pakenkti smegenims, plaučiams, inkstams, nervų ir imuninei sistemai. Didžiąją dalį išmetamo gyvsidabrio ir susijusią poveikio riziką lemia žmogaus veikla, tokia kaip pirminė gyvsidabrio gavyba ir perdirbimas, gyvsidabrio naudojimas produktuose ir pramoniniuose procesuose, amatininkiškoje ir mažos apimties aukso gavyboje, deginant anglis bei tvarkant gyvsidabrio atliekas.

 

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo ES reglamentas (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio (toliau – Gyvsidabrio reglamentas). Nuo 2018 m. taikoma tik dalis naujojo Reglamento nuostatų, kitos nuostatos bus pradedamos taikyti palaipsniui 2019, 2020, 2021 metais. Gyvsidabrio reglamentas yra integruotas specialusis gyvsidabrį reglamentuojantis teisės aktas, nustatantis priemones, sąlygas, susijusias su gyvsidabrio, gyvsidabrio mišinių ir junginių, gyvsidabrio produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, gamyba, importu, eksportu, naudojimu ir laikinu saugojimu, gyvsidabrio atliekų tvarkymu. Naujasis Gyvsidabrio reglamentas yra skirtas įgyvendinti Minamatos konvenciją. Šiuo teisės aktu siekiama pašalinti gyvsidabrio reglamentavimo spragas ir įvesti kai kurias naujas nuostatas, kurių trūko ES teisėje.

 


Iš naujojo Gyvsidabrio reglamento nuostatų pažymėtini:


–  draudimas eksportuoti daugiau gyvsidabrio junginių ir mišinių palyginti su senojo Gyvsidabrio Reglamento reikalavimais (3 str., I priedas);
–    draudimas importuoti gyvsidabrio mišinius, gyvsidabrio junginius gyvsidabrio regeneravimo tikslu (4.2 str.);
–    gyvsidabrio ir gyvsidabrio mišinių, nurodytų šio reglamento I priede, importo procedūra 4 str.);
–    draudimas importuoti gyvsidabrį naudoti amatininkiškos ir mažos apimties aukso gavyboje ir perdirbti (4.3 str.);
–  draudimas eksportuoti, importuoti ir gaminti šio reglamento II priede išvardintus produktus, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, nuo tame priede nustatytų datų (5 str.);
–   draudimas naudoti gyvsidabrį ir gyvsidabrio junginius Reglamente nurodytuose „esamuose“ gamybos procesuose, gavyboje ir naujuose gamybos procesuose (7, 9 str.);
–   naujų produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, gamybos ir tiekimo rinkai draudimas (nustatyta tvarka leidžiamos išimtys) (8 str.);
–    dantų amalgamų naudojimo kai kurių jautriausių visuomenės grupių dantims gydyti (pvz., vaikai iki 15 metų, nėščios ar krūtimi maitinančios moterys) ribojimas, draudimas naudoti dantų amalgamas pieniniams dantims taisyti (10.2 str.);
–   reikalavimas naudoti dantų amalgamas tik iš anksto paruoštose dozuotose kapsulėse. Odontologams draudžiama naudoti į vienkartines kapsules nesupakuotą gyvsidabrį (10.1 str.);
–   reikalavimas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose įrengti amalgamos separatorius amalgamos dalelėms sulaikyti ir surinkti, įskaitant panaudotame vandenyje esančias daleles (10.4 str.);
–  reikalavimai, kad visos gyvsidabrio atliekos saugiai surenkamos iš ekonominės veiklos vykdytojų, turi būti stabilizuojamos konvertuojant į mažiau toksišką formą ir nuolatinai saugomos aplinkai saugiais būdais (11–14 str.).
Eksportuoti gyvsidabrį draudžiama, o į Reglamento (ES) 2017/852 I priedą įtrauktus gyvsidabrio junginius ir gyvsidabrio mišinius eksportuoti draudžiama nuo jame nustatytų datų (3 str.).

Importuoti gyvsidabrį ir į Reglamento (ES) 2017/852 I priedą įtrauktus gyvsidabrio mišinius, įskaitant gyvsidabrio atliekas iš bet kurio 11 straipsnio a-d punktuose nurodyto didelio šaltinio, kitais nei šalinimo kaip atliekas tikslais draudžiama. Toks šalinimui skirtų atliekų importas leidžiamas tik tada, kai eksportuojanti šalis neturi galimybės naudotis esamais konversijos pajėgumais savo teritorijoje (4.1 str.).

Gyvsidabrio importas ir gyvsidabrio mišinių, išvardytų Reglamento (ES) 2017/852 I priede, importas leidžiamas valstybėje narėje leidžiamo naudojimo tikslu, jei importuojanti valstybė narė nustatyta tvarka davė raštišką sutikimą tokiam importui (4.1 straipsnio a ir b punktai).

Reglamente (ES) 2017/852 nustatytos gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių ir mišinių importo taisyklės papildo REACH reglamento 67.1 str. ir XVII priede (įrašai Nr. 18, 18a, 30, 62) nustatytus tam tikrų gyvsidabrio, gyvsidabrio junginių ir mišinių gamybos, tiekimo rinkai (įskaitant importą) ir naudojimo apribojimus.

Produktai, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio ir kuriuos draudžiama eksportuoti, importuoti ir gaminti nuo naujojo Gyvsidabrio reglamento II priede nustatytų datų (daugeliu atvejų atitinkamai nuo 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d.): baterijos ir akumuliatoriai, tam tikra elektros ir elektroninė įranga (pavyzdžiui, jungikliai ir relės), lempos, kosmetikos gaminiai, pesticidai (augalų apsaugos produktai), biocidai ir vietiškai vartojami antiseptikai, matavimo prietaisai, kt.

Nauji gamybos procesai, kuriuose naudojamas gyvsidabris arba gyvsidabrio junginiai – tai gamybos procesai, kuriuose naudojamas gyvsidabris arba gyvsidabrio junginiai ir kurie nebuvo vykdomi iki 2018 m. sausio 1 d. Draudžiama vykdyti naujus gamybos procesus, nebent ekonominės veiklos vykdytojui tai leidžiama pagal Reglamente (ES) 2017/852 8 straipsnio 6 dalį priimtu Europos Komisijos sprendimu.

Gyvsidabrio turinčios atliekos tvarkomos pagal pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimus. Į naująjį Reglamentą perkeltos senojo Gyvsidabrio reglamento nuostatos, susijusios su gyvsidabrio, susidarančio dideliuose šaltiniuose, atliekų tvarkymu. Reikalaujama, kad gyvsidabrio turinčios atliekos būtų tvarkomos aplinkai saugiais būdais. Pažymėtina, kad prie didelių pramoninių šaltinių priskiriama chloro ir šarmų pramonė, gamtinių dujų valymas, spalvotųjų metalų gavybos bei lydymo operacijos, išgavimas iš cinoberio rūdos.

Nauji gyvsidabrio atliekų tvarkymo reikalavimai yra susiję su laikino gyvsidabrio atliekų skystoje formoje saugojimo specialiose antžeminėse saugyklose terminu ir reikalavimu atlikti konversiją/sukietinti tokias gyvsidabrio atliekas prieš galutinį pašalinimą

Reglamentą (ES) 2017/852 rasite paspaudę šią nuorodą.