Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir ozono sluoksnį ardančios medžiagos

 

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir ozono sluoksnį ardančios medžiagos

Ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų teikimo tvarka. 

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

 

Vykdama Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos, Kioto protokolo bei ES sprendimų reikalavimus Lietuva Konvencijos sekretoriatui ir Europos Komisijai kasmet teikia Nacionalinę išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą. Atsiskaitoma ir už fluorintų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančiųjų dujų kiekius įvairiose kategorijose bei sub-kategorijose, vadovaujantis Tarpvyriausybinio klimato kaitos komiteto geros praktikos gairėmis (IPCC).

 

Ozono sluoksnį ardančios medžiagos

 

Ozono sluoksnį ardančios medžiagos- tai chloro fluoro angliavandeniliai ir kai kurie kiti organiniai halogenų junginiai (bei jų mišiniai), kurie skatina ozono skilimą stratosferoje ir ardo ozono sluoksnį.  Daugelis OAM yra ir šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

 

 

Ataskaitų teikimas

 

Ataskaitų apie sunaudotas fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OAM)

 

Reglamentas (EB) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (F-dujų).

 

 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalioja Reglamentas (EB) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (F-dujų)

 

 

Lietuvos įmonės duomenų ataskaitas teikia Aplinkos apsaugos agentūrai, kaip tai numatyta 2015 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme Nr. D1-384 "Dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

 

 

PAVYZDYS:

AM1.N1 formoje būtina nurodyti ne tik bendrą sunaudotą dujų kiekį, bet ir atskirai nurodyti kiekius sunaudotus įrangos papildymui ir naujos įrangos užpildymui. Pvz. įmonė sunaudojo 100 kg agento R-134a, iš jų 85 kg buvo sunaudoti esamos įrangos papildymui, 10 kg - naujos įrangos užpildymui ir 5 kg parduota.

 

AM1.N1 formos stulpelyje naudojimo sritis, būtina nurodyti tik vieną naudojimo sritį. Pvz. įmonė naudoja agentą R-134a iš viso 95 kg, 20 kg iš jo yra prekybos centro šaldytuvuose, 50 kg - pramoniniuose šilumos siurbliuose, 15 kg - oro kondicionavimo sistemoje ir 10 kg - transporto priemonių kondicionieriuose. Formoje AM1.N1 atskirose eilutėse nurodomos atitinkamos naudojimo sritys: A.2. - 20 kg, A.3. - 50 kg, B.1. - 15 kg ir B.2. - 10 kg.

 

 

Jei įrangai prižiūrėti samdoma kita įmonė, būtina nurodyti tos įmonės pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis. Įmonės, atliekančios kitų įmonių įrangos techninę priežiūrą ir remontą, nurodo klientų, už kuriuos teikia ataskaitas, pavadinimą, kodą, adresą, ryšio duomenis.

 

Čia galima rasti teisingai užpildytos AM1.N1. ataskaitos formų PAVYZDŽIUS.

 

Norėtume informuoti, jog Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai, aptikę netikslumų ataskaitoje gali susiekti su įmonės atstovais dėl duomenų patikslinimo.

 

SVARBU:

Įmonės, importuojančios OAM į Europos Bendriją, eksportuojančios jas iš Europos Bendrijos, naudojančios OAM svarbiausioms reikmėms tenkinti, ir kaip žaliavą ar technologijos agentus, taip pat naikinančios OAM, privalo ataskaitai teikti Europos Komisijai tiesiogiai, jos kopiją – Aplinkos ministerijai, kaip tai numatyta Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 27 straipsnio nustatyta tvarka. Duomenis galima pateikti internetu, prieš tai užsiregistravus. Daugiau informacijos galima rasti čia: https://bdr.eionet.europa.eu

 

Įmonės, gaminančios, importuojančios į Europos Bendriją, eksportuojančios iš Europos Bendrijos daugiau kaip vieną toną F-dujų įmonės privalo Europos Komisijai teikti ataskaitą, jos kopiją – AAA Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Ataskaitų apie F-dujas ir OAM teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai naudojantis IS AIVIKS.

 

Informuojame, jog nuo 2015 m. sausio 1 d. yra galimybė pateikti pasinaudojus IS AIVIKS.

 

Norėdami teikti duomenis, pirmiausia privalote pateikti paraišką duomenų administratoriui priskirti. Tą galite padaryti puslapyje: https://aplinka.lt/web/duomenu-teikimas

 

Duomenų teikimo IS AIVIKS sistemoje privalumai:

 

 

  • duomenys patikrinami sistemos prieš juos teikiant - sumažėja klaidų tikimybė;
  • patikrinus ataskaitą, jos teikėjas gauna el. pašto pranešimą, jog ataskaita priimta arba pranešimą apie nustatytus trūkumus;
  • mišiniai automatiškai perskaičiuojami į atitinkamas sudedamąsias medžiagas;
  • sutaupoma popieriaus ir pašto išlaidoms skirtos lėšos.

 

 

 

 

2021-03-25

Įmonių, pateikusių duomenis už 2019-2020 metus, sąrašas

 

2020-04-23

Įmonių, pateikusių duomenis už 2018 metus, sąrašas

 

2018-10-02

Įmonių, pateikusių duomenis už 2017 metus, sąrašas

 

2017-03-13

Įmonių, pateikusių duomenis už 2016 metus, sąrašas

 

2016-03-24

Įmonių, pateikusių duomenis už 2015 metus, sąrašas

 

2015-03-16

Įmonių, pateikusių duomenis už 2014 metus, sąrašas

 

2014-11-21

Įmonių, pateikusių duomenis už 2013 metus, sąrašas

 

2013-04-17

Įmonių, pateikusių duomenis už 2012 metus, sąrašas