Pirmasis puslapis > Teminė informacija > REACH > Registracija

 

Registracija

 

REACH registracija

 

REACH reglamente numatyta, kad atsakomybė už cheminių medžiagų keliamos rizikos valdymą turėtų tekti fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie šias chemines medžiagas gamina, importuoja, tiekia rinkai ar naudoja profesinėje veikloje. Todėl gamintojai ir importuotojai pagal registracijos nuostatas turi surinkti duomenis apie jų gaminamas ar importuojamas chemines medžiagas, naudotis šiais duomenimis vertindami su tokiomis cheminėmis medžiagomis susijusią riziką ir parengti bei rekomenduoti tinkamas rizikos valdymo priemones. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šių įpareigojimų, taip pat ir skaidrumo sumetimais, registruojant chemines medžiagas reikalaujama, kad jie Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) pateiktų registracijos dokumentaciją.

 

 

Neįregistruotas cheminės medžiagas draudžiama Bendrijoje gaminti ar tiekti rinkai

 

 

Registracija pagrįsta principu „viena cheminė medžiaga, viena registracija". Kitaip tariant, tos pačios cheminės medžiagos gamintojai ir importuotojai įpareigoti savo registraciją pateikti kartu.

 

Kokioms medžiagoms taikoma registracija?

Registracijos reikalavimas taikomas atskiroms cheminėms medžiagoms, mišinio sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms ir, tam tikrais atvejais, gaminių sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms, jeigu joms netaikomos išimtis.

 

Kas turi atlikti registraciją?

ES įsisteigę cheminių medžiagų – atskirų arba esančių mišinių sudėtyje – gamintojai ir importuotojai, jei cheminių medžiagų kiekis per metus yra ne mažesnis kaip viena tona;

ES įsisteigę gaminių gamintojai ir importuotojai jei tų gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip 1 toną vienam gamintojui ar importuotojui bei, jei tų gaminių sudėtyje esanti medžiaga išsiskirs įprastinėmis ar pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis.

Vieninteliai atstovai - ES nepriklausančios šalies cheminės medžiagos, mišinio ar gaminio gamintojo atstovas paskirtas į ES importuojamai cheminei medžiagai įregistruoti.

 

Ką reikia registruoti?

Registruoti reikia visas chemines medžiagas, kurių per metus vienas gamintojas ar importuotojas pagamina arba importuoja vieną toną ar daugiau, nebent jos nepriskiriamos registracijos taikymo sričiai arba joms taikomos registravimo išimtis (žiūrėti REACH reglamento 2 straipsnis – Taikymo sritis, REACH reglamento IV i V priedai – registravimo išimtis).

Registracijos reikalavimas taikomas visoms cheminėms medžiagoms, neatsižvelgiant į tai, ar jos klasifikuojamos kaip pavojingos.

 

Registracijos terminai

Šiuo metu jau yra pasibaigęs pereinamasis laikotarpis t.y. nebegalima atlikti (vėlyvos) preliminarios registracijos, todėl cheminės medžiagos, kurioms taikoma registracija privaloma užregistruoti prieš pradedant jų gamybą arba importą.

Cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai, per metus pagaminantys arba importuojantys vieną toną arba daugiau cheminės medžiagos prieš ją registruojant visų pirma privalo pateikti užklausos dokumentaciją.

 

Prieš registruojant cheminę medžiagą – pareiga pateikti užklausą

Pagrindinis dalijimosi duomenimis tikslas - didinti registracijos sistemos efektyvumą, mažinti sąnaudas ir bandymus su stuburiniais gyvūnais.

Registracija pagrįsta principu „viena cheminė medžiaga, viena registracija". Kitaip tariant, tos pačios cheminės medžiagos gamintojai ir importuotojai įpareigoti savo registraciją pateikti kartu.

Siekiant palengvinti dalijimąsi duomenimis, REACH reglamente reikalaujama, prieš registruojant cheminę medžiagą pateikti dėl jos užklausą pagal šio reglamento 26 straipsnį. 

Bendrovės, ketinančios registruoti (naują) cheminę medžiagą kurios jos preliminariai neįregistravo, privalo pateikti ECHA užklausą, ar dėl šios cheminės medžiagos jau buvo įteikta registracijos dokumentacija.

 

Norėdami pateikti užklausą, potencialūs registruotojai turi parengti elektroninę užklausos dokumentaciją. Rengiant dokumentaciją ypatingas dėmesys turi būti skiriamas medžiagos tapatybės informacijai. Ši informacija turi aiškiai apibūdinti gaminamą ar importuojamą medžiagą.

Potencialūs registruotojai privalo sulaukti atsakymo į užklausą ir tik tada teikti registracijos dokumentaciją ar pradėti bandymus su stuburiniais gyvūnais. ECHA patikrina cheminės medžiagos tapatybę, kad nustatytų bendroves, kurios jau užregistravo tokią pačią medžiagą ar pateikė užklausą dėl jos, ir sudaro toms bendrovėms galimybes dalintis informacija ir pateikti bendrą registracijos dokumentaciją. ECHA užklausą pateikusiai bendrovei taip pat pateikia turimų išsamių tyrimų santraukų sąrašą. Trukmė nuo užklausos pateikimo iki patvirtinimo gavimo iš ECHA REACH reglamente nenustatyta, tačiau ECHA stengiasi, kad šis procesas vyktų kuo greičiau ir sklandžiau.

 

 

 

Registracijos dokumentacijos

Registracijos dokumentaciją sudaro dvi pagrindinės dalys:

§  techninė dokumentacija, kurią visada būtina pateikti, jeigu cheminę medžiagą reikia registruoti. Techninė dokumentacija pateikiama IUCLID (Tarptautinės bendros informacijos apie chemines medžiagas duomenų bazės) formatu per REACH-IT sistemą. Techninėje dokumentacijoje pateikiama informacija apie cheminės medžiagos savybes bei klasifikaciją, taip pat apie jos naudojimo būdus ir saugaus naudojimo rekomendacijas. Reikalaujama informacija apie gaminamų ar importuojamų cheminių medžiagų savybes priklauso nuo kiekio. Kuo didesnis medžiagos kiekis, tuo daugiau informacijos apie cheminės medžiagos savybes reikia pateikti. Informacijos pateikimo reikalavimai yra nustatyti reglamento VI-XI prieduose;

§  cheminės saugos ataskaita, kurią reikia pateikti, jeigu registruotojas per metus pagamina arba importuoja ne mažiau kaip 10 tonų cheminės medžiagos, išskyrus chemines medžiagas, kurių koncentracija preparatų sudėtyje nesiekia ribinių koncentracijų, nurodytų Direktyvoje 1999/45/EB (dėl preparatų klasifikavimo ir ženklinimo), ir prie kurių registracijos dokumentacijos nereikia pridėti CRA, net jeigu kiekis tonomis yra didesnis nei 10 tonų per metus.

Prireikus, registruotojai privalo atnaujinti savo registracijos dokumentaciją, pvz., jeigu gamyba arba importas pasiekia didesnį kiekį arba gaunama naujos informacijos, dėl kurios būtina pakoreguoti dokumentaciją.

 

Registracijos mokestis

Už cheminės medžiagos registraciją paprastai imamas mokestis.