Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Diizocianatų apribojimas: nuo 2022 m. vasario 24 d. cheminių medžiagų tiekimui rinkai, nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. – pramoninam ir profesionaliam naudojimui

 

Diizocianatų apribojimas: nuo 2022 m. vasario 24 d. cheminių medžiagų tiekimui rinkai, nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. – pramoninam ir profesionaliam naudojimui

Diizocianatai kaip cheminės sudedamosios dalys Europos Sąjungoje (toliau – ES) yra palčiai naudojami įvairioms paskirtims ir įvairiuose sektoriuose pvz. putplasčių, sandariklių, dangų gamybai ir kt. Šios cheminės medžiagos dėl kvėpavimo takų ir odos jautrinančio poveikio darbuotojams gali sukelti profesinę ligą – astmą. ES kasmet priskaičiuojama apie 5000 astmos atvejų, kurie yra susiję su diizocianatų naudojimu profesinėje veikloje. Siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą ir sumažinti nepriimtinai didelį profesinės ligos skaičių, šias chemines medžiagas nuspręsta apriboti.

2020 m. rugsėjo 3 d. ES oficialiame leidinyje buvo publikuotas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2020/1149, kuriuo apribojamas diizocianatų naudojimas ir tiekimas rinkai. Naujasis reglamentas papildo Komisijos reglamento (ES) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH reglamentas) XVII priedą – tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai.

Apribojimas REACH reglamento XVII priedą papildo 74 įrašu ir apima 14 cheminių medžiagų (cheminių medžiagų sąrašas). Šiuo apribojimu:

1.       Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. draudžiama pramoniniame ir profesionaliame sektoriuje naudoti diizocianatus – atskirus bei esančius kitų cheminių medžiagų ar mišinių sudėtyje, nebent:

a.       apskaičiuota diizocianatų koncentracija yra mažesnė nei 0,1 % masės;

b.      prieš naudojant cheminę medžiagą pramoninis ar profesionalus naudotojas yra pabaigęs kursus apie saugų diizocianatų naudojimą.

2.      Nuo 2022 m. vasario 24 d. draudžiama tiekti pramoniniam ir profesionaliam sektoriui diizociantus – atskirus bei esančius kitų cheminių medžiagų ar mišinių sudėtyje, nebent:

a.       apskaičiuota diizocianatų koncentracija yra mažesnė nei 0,1 % masės;

b.      tiekėjas užtikrina, kad gavėjas gaus visą reikiamą informaciją apie kursus ir ant produkto pakuotės bus aiškiai nurodyta informacija: „Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. reikalingi tinkami mokymai prieš naudojant pramoninei ar profesionaliai paskirčiai“.

Apribojime yra nustatyta kursų apimtis, konkretūs mokymų reikalavimai ir kursų atnaujinimo terminas. Taip pat nurodyti reikalavimai kokią informaciją, susijusią su diizociantų naudojimu, Valstybės narės turi pateikti Komisijai, teikdamos ataskaitas pagal REACH reglamento 117 str. 1 dalį.