Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Eksportas, Importas

 

Eksportas, Importas

 

Eksportu ir importu yra laikomi atitinkamai prekių išvežimas ir įvežimas į Europos Bendrijos teritoriją (bet kurios iš 28 valstybių narių), išskyrus tranzito procedūrą. Pagal Europos Bendrijos steigimo sutartį prekyba jos viduje grindžiama laisvu prekių judėjimu, todėl prekyba tarp bet kokių šalių narių yra laikoma ne eksportu ar importu, o tiekimu į Bendrijos rinką ir tokiai prekybai taikomi tiekimą į rinką reglamentuojantys teisės aktai.

Tarptautinė prekyba kai kuriomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir pesticidais yra reglamentuota Roterdamo Konvencijos (Žin., 2004, Nr. 42-1371), kurią 2003 m. gruodžio 16 d. ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas (Žin., 2004, Nr. 42-1368). Šios Konvencijos nuostatoms įgyvendinti Europos Bendrijoje buvo priimtas Europos parlamento ir Tarybos reglamentas 649/2012/ES dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, kuriuo pakeisti ankstesni reglamentai 304/2003/EB ir 689/2008/EB. Lietuvoje reglamentas įgyvendinimas Aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-251 „Dėl aplinkos ministro 2009 m. Spalio 9 d. Įsakymo Nr. D1-602 „Dėl Lietuvos kompetentingos institucijos paskyrimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. Kovo 30 d. Įsakymo Nr. D1-154 „dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų eksporto ir importo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“

 

2012 m. liepos 4 d. paskelbtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, kuris pakeis reglamentą 689/2008/EB nuo 2014 m. kovo 1 dienos Detaliau reglamentų redakcijų skirtumai aprašyti puslapio apačioje Žemiau kalbama apie šiuo metu galiojančią reglamento 689/2008/EB redakciją.

 

Reglamentas yra tiesioginio taikymo aktas ir galioja visoje Bendrijos teritorijoje. Pagal reglamento nuostatas daugumą Roterdamo Konvencijos įpareigojimų Europos Bendrijos, t.y. visų valstybių narių vardu vykdo Europos Komisija, bendradarbiaudama su valstybių narių paskirtomis nacionalinėmis institucijomis. Eksportuotojai ir importuotojai vykdo reglamento įpareigojimus per paskirtąsias nacionalines institucijas savo valstybėse.

 

Reglamento 649/2012/ES nuostatų įgyvendinimui Europos Cheminių medžiagų agentūra (ECHA) administruoja specialią duomenų bazę ePIC (ji pakeitė anksčiau šiam tikslui naudotą duomenų bazę EDEXIM) skirtą procedūroms, susijusioms su pavojingų cheminių medžiagų eksportu ir importu.

Šiuo metu veikia kelios šios bazės aplinkos: eksportuotojų, paskirtųjų nacionalinių institucijų ir ECHA.

 

Visos Reglamento 649/2012/ES nuostatos taikomos tik toms cheminėms medžiagoms (jų šiuo metu yra daugiau apie 900) bei jų savo sudėtyje turintiems preparatams, kurių tiekimas į rinką Europos Sąjungoje pilnai ar iš dalies yra uždraustas arba griežtai ribojamas. Šios medžiagos yra išvardintos Reglamento I priede. Ypatingi ribojimai yra taikomi reglamento V priede išvardintoms medžiagoms - jų eksportas yra visiškai uždraustas. Visoms kitoms cheminėms medžiagoms yra taikomos tik Reglamento nuostatos, susijusios su jų klasifikavimo ir ženklinimo, pakavimo bei saugos duomenų lapų reikalavimais. Be to, reglamentas taikomas ir gaminiams, turintiems nesureagavusių cheminių medžiagų, išvardintų reglamento I priedo 2 ir 3 dalyse. Reglamento apribojimai netaikomi cheminių medžiagų eksportui mokslinio tyrimo tikslais, esant mažiems eksportuojamų medžiagų kiekiams (iki 10 kg per metus), ir išskyrus V priedo medžiagas (jiems taikomos eksporto procedūros).

 

Pagrindiniai įpareigojimai eksportuotojams yra:

1.     neeksportuoti reglamento I priede išvardintų cheminių medžiagų neatlikus pranešimo apie eksportą procedūros (reglamento 8 straipsnis);

2.     neeksportuoti I priedo 2 ir 3 dalyse išvardintų medžiagų neatlikus pranešimo apie eksportą procedūros ir negavus aiškaus importuojančios valstybės sutikimo (reglamento 14 straipsnio 6-9 dalys);

3.     neeksportuoti medžiagų ar gaminių, įtrauktų į reglamento V priedą (reglamento 15 straipsnio 2 dalis);

4.     eksportuojant muitinės deklaracijoje (44 langelyje) įrašyti Nuorodos identifikacijos numerį (reglamento 19 straipsnio 2 dalis).

Kartu eksportuotojai turi laikytis reglamentu ir atitinkamais teisės aktais nustatytos cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (Reglamentas (EB) 1272/2008 (CLP) bei saugos duomenų lapų pateikimo tvarkos (Reglamentas (EB) 1907/2006 (REACH). bei Komisijos reglamentas (ES) 453/2010)

 

Eksporto procedūroms palengvinti ECHA sukūrė ePIC duomenų bazę. Jos pagalba eksportuotojai gali patys susikurti eksporto pranešimą ir šios procedūros pagalba gauti muitinės deklaracijos 44-ame laukelyje įrašomą Nuorodos identifikacijos numerį. Jo pagalba nustatoma ar eksportuojama prekė tenkina kitus papildomus reikalavimus (pvz. aiškaus importuojančios šalies sutikimo, jei jis konkrečiu atveju būtinas). Čia rasite naudojimosi ePIC informacine sistema instrukcijas.

 

Importuotojai turi laikytis cheminių medžiagų tiekimo  rinkai reikalavimų, t.y. atitinkamais teisės aktais nustatytų draudimų ir ribojimų, klasifikavimo ir ženklinimo bei pakavimo, o taip pat saugos duomenų lapų pateikimo reikalavimų. Pagrindinis teisės aktas reglamentuojantis cheminių medžiagų tiekimą  rinkai yra  REACH reglamentas 1907/2006/EB. Cheminių medžiagų ar mišinių, kuriems šis reglamentas netaikomas, tiekimą į rinką reglamentuoja atitinkami specifiniai teisės aktai  (augalų apsaugos produktų, vaistų ir vaistinių preparatų ir t.t. ir pan.)

 

Biocidai ir augalų apsaugos priemonės (pesticidai) yra reglamentuojami atskirais teisės aktais. Už biocidų valstybinį valdymą atsakingas Vilniaus visuomenės sveikatos centras, o už augalų apsaugos priemonių - Valstybinė augalininkystės tarnyba.

 

Be visų aukščiau nurodytų reikalavimų Lietuvos eksportuotojai ir importuotojai turi teikti informaciją apie eksportuotas arba importuotas chemines medžiagas, jų savybes ir kiekius Aplinkos valdymo ir kontrolės informacinės sistemos (AIVIKS) Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų posistemiui pagal  aprašyme išdėstytus reikalavimus.

 

 

Čia rasite  ECHA rekomendacijas dėl reglamento 649/2012/ES įgyvendinimo anglų kalba ir lietuvių kalba.