Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Klasifikavimas Ženklinimas Pakavimas (CLP) > Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas

 

Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas

PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SUDERINTA KLASIFIKACIJA IR ŽENKLINIMAS (CLH)    

 

Vienas iš pagrindinių pavojingų cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo (toliau - CLH) (angl. Harmonised classification and labelling of hazardous substances) nustatymo tikslų - užtikrinti plačiosios visuomenės ir visų pirma tų asmenų, kurie turi sąlytį su didžiausią susirūpinimą dėl pavojingumo sveikatai ir aplinkai keliančiomis cheminėmis medžiagomis (kancerogeninėmis, mutageninėmis, toksiškomis reprodukcijai (toliau - KMT); kvėpavimo takus jautrinančiomis; veikliosiomis medžiagomis ir kt.) suderintą Europos Sąjungos (toliau - ES) lygiu apsaugą.

Suderintas cheminių medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas reiškia, kad sprendimas klasifikuoti ir ženklinti cheminę medžiagą, ją priskiriant tam tikrai pavojingumo klasei (ar, jeigu taikoma, ją diferencijuoti pavojingumo klasėje), buvo priimtas ES lygiu.

Taigi, jeigu cheminė medžiaga yra įtraukta į CLP reglamento VI priedo „Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų suderinta klasifikacija ir ženklinimas" 3 dalį, tokia cheminė medžiaga turi būti klasifikuojama pagal tą įrašą (CLP reglamento 4(3) str.), o tos cheminių medžiagų pavojaus klasės, kurios nėra įtrauktos į CLP reglamento VI priedą, turi būti klasifikuojamos savarankiškai.

Informuojame, kad CLP reglamento VI priedo 3 dalies 3.1 lentelės „Pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašas", kuris sudarytas, remiantis CLP reglamento I priedo 2-5 dalyse nustatytais kriterijais, atnaujintos versijos yra įtraukiamos į Europos Cheminių medžiagų agentūros duomenų bazę „Klasifikavimo ir ženklinimo inventorių". Taigi, šioje duomenų bazėje galite pasitikrinti, ar Jūsų cheminei medžiagai taikoma suderinta klasifikacija ir ženklinimas. Informacija joje nuolat atnaujinama, todėl rekomenduojame sekti, kada ji buvo atnaujinta paskutinį kartą ir ar yra įtraukti naujausi pakeitimai, nes paprastai užtrunka nuo suderintos klasifikacijos ir ženklinimo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje iki šios informacijos perkėlimo į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių.

CLP reglamento VI priedo 1 dalies 1.1.2.2. punkte nurodyta, kokie ženklinimo elementai yra įtraukiami į Pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašą. Be to, atsargumo frazėms netaikoma suderinimo tvarka, todėl jas turi nustatyti pavojingos cheminės medžiagos gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas.

Suderinta klasifikacija ir ženklinimas gali būti siūlomas kitoms pavojaus klasėms nei KMT ir kvėpavimo takus jautrinančioms, sprendžiant kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, jeigu pagrindžiama, kad tokių veiksmų būtina imtis Bendrijos lygiu (CLP reglamento 36(3) str.). Kai Valstybės narės kompetentinga institucija pateikia dokumentaciją dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo (toliau - CLH) kitoms pavojaus klasėms nei KMT ir kvėpavimo takus jautrinančioms, nereikia mokėti mokesčių, tačiau tuo atveju, kai dokumentacijas dėl CLH pateikia gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas, turi būti sumokami mokesčiai (CLP reglamento 37(3) str.). Mokesčiai, nustatyti Komisijos reglamente (ES) Nr. 440/2010 dėl mokesčių, turi būti sumokami ECHA‘i.

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo esamo įrašo peržiūrą arba pavojaus klasės pašalinimą iš esamo įrašo, arba viso įrašo ištrynimą gali pasiūlyti ECHA‘i tiktai valstybės narės kompetentinga institucija (CLP reglamento 37(1) str.).

Gamintojai, importuotojai ar tolesni naudotojai negali pateikti CLH pasiūlymo tokioms cheminėms medžiagoms, kurios yra veikliosios medžiagos pagal Biocidinių produktų ir Augalų apsaugos produktų reglamentus (CLP reglamento 36 (2) str. ).

Ką reikia žinoti, jeigu ketinate pateikti CLH dokumentaciją?

Pradžioje rekomenduojama patikrinti Ketinimų registrą „Registry of Intentions" (RoI), nes jame yra sąrašas cheminių medžiagų, dėl kurių ECHA jau gavo ketinimus dėl CLH dokumentacijos pateikimo. Šiame registre taip pat galite rasti ne tik pateiktus ketinimus (angl. current intentions), bet taip pat pateiktus pasiūlymus (dokumentacijas) (angl. submitted dossiers) bei išbrauktus ketinimus (angl. withdrawn intentions and submissions) dėl CLH. Norime atkreipti jūsų dėmesį, kad neleidžiama, jog tai pačiai cheminei medžiagai CLH dokumentaciją teiktų kelios ar daugiau suinteresuotų šalių.

Kam ir kada suteikiama galimybė teikti pasiūlymus dėl CLH dokumentacijų?

Suinteresuotosios šalys raginamos teikti pastabas dėl CLH pasiūlymų (dokumentacijų) atvirų viešųjų konsultacijų metu. Vykstančias viešąsias konsultacijas dėl CLH galite rasti šiuo adresu: http://echa.europa.eu/lt/harmonised-classification-and-labelling-consultation

 

CLP REGLAMENTO PRIDERINIMAS PRIE TECHNIKOS IR MOKSLO PAŽANGOS  (ATP)

 

Pagal CLP reglamento 53 str. Europos Komisija gali tikslinti ir derinti CLP reglamentą prie technikos ir mokslo pažangos. Taigi, teisinė procedūra, kai įtraukiami nauji ar atnaujinami esami, arba kai ištrinami esami įrašai iš CLP reglamento VI priedo 3 dalies, CLP reglamentas priderinamas prie technikos ir mokslo pažangos (angl. Adaptation to technical and scientific progress) (toliau - ATP).

3 ATP (Reglamentas (ES) Nr. 618/2012), kuriuo buvo atnaujinta CLP reglamento VI priedo 3 dalis.

Priimtas - 2012 m. liepos 10 d. CLH įrašai taikomi - nuo 2013 m. gruodžio 1 d.

4 ATP (Reglamentas (ES) Nr. 487/2013), kuriuo buvo iš dalies keičiamas CLP reglamentas, atsižvelgiant į 4-ąjį Jungtinių Tautų (toliau - JT) Pasaulinės suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos (toliau - GHS) leidimą.

Priimtas - 2013 m. gegužės 8 d. Cheminėms medžiagoms jis taikomas nuo 2014 m. gruodžio 1 d., mišiniams - nuo 2015 m. birželio 1 d.

Informuojame, kad CLP reglamento konsoliduotos versijos, į kurią yra įtraukti 4 ATP padaryti pakeitimai, darbinį dokumentą (neoficialią versiją) galite rasti čia.  

5 ATP (Reglamentas (ES) Nr. 944/2013), kuriuo iš dalies keičiamas pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašas.

Priimtas - 2013 m. spalio 2 d. CLH įrašai taikomi - nuo 2015 m. sausio 1 d. išskyrus įrašą „pikis, akmens anglių deguto, aukštatemperatūris" (angl. pitch, coal tar, high-temp.) (EB numeris 266-028-2), kuris taikomas nuo 2016 m. balandžio 1 d.

6 ATP (Reglamentas (ES) Nr. 605/2014), kuriuo įtraukiami nauji ir atnaujinti suderintos klasifikacijos ir ženklinimo įrašai, dėl kurių Rizikos vertinimo komitetas 2012 m. priėmė mokslinę nuomonę į CLP reglamento VI priedą, taip pat įtraukiamos pavojingumo ir atsargumo frazės kroatų kalba.Priimtas - 2014 m. birželio 5 d. CLH įrašai taikomi - nuo 2015 m. balandžio 1 d.

Priderinimas susijęs su skystais skalbimo plovikliais tirpiose vienkartinėse pakuotėse (Reglamentas (EB) Nr. 1297/2014). Jame buvo nustatytos papildomos apsaugos priemonės nuo skystų skalbimo ploviklių tirpiose vienkartinėse pakuotėse (toliau - kapsulėse), siekiant, kad vaikai neprarytų kapsulės, o, pajutę kartumą, ją išspjautų.Priimtas - 2014 m. gruodžio 5 d. Jis taikomas nuo 2015 m. birželio 1 d.

Daugiau informacijos apie CLH procesą rasite:

AAA lankstinuke „Suderintas cheminių medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas (CLH)" (lt);

AAA lankstinuke „Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo tvarkaraštis" (lt);

Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje (en).