Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Nuo 2019 m. gegužės 9 d. metanolio tiekimui rinkai taikomi apribojimai

 

Nuo 2019 m. gegužės 9 d. metanolio tiekimui rinkai taikomi apribojimai

Informuojame, kad nuo 2019 m. gegužės 9 d. įsigalioja nauji reikalavimai metanolio tiekimui rinkai.

Informuojame, kad Europos Komisija, siekdama sumažinti alkoholikų ir kitų atsitiktinių alkoholio vartotojų sunkaus apsinuodijimo metanoliu, kurio yra pigaus alkoholio pakaitaluose - stiklo ploviklyje ar denatūruotame alkoholyje, atvejų skaičių, iš dalies pakeitė REACH reglamento XVII priedą „Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai". Apsinuodijimas metanoliu, jei jo koncentracija yra didesnė nei 0,6 % masės, kelia mirties, didelio toksinio poveikio akims ar kitokių sunkių padarinių pavojų. Į REACH reglamento XVII priedą buvo įtrauktas naujas įrašas. Taigi, buvo nustatyti apribojimai metanoliui (CAS Nr. 67-56-1, EB Nr. 200-659-6). Jis negali būti tiekiamas rinkai ir parduodamas plačiajai visuomenei po 2019 m. gegužės 9 d., jei jo koncentracija stiklo plovikliuose ar ledui ant jo nutirpdyti skirtuose skysčiuose yra lygi 0,6 % masės arba didesnė."
KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2018/589, kuriuo dėl metanolio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas, rasite čia. Vėliau buvo paskelbtas klaidų ištaisymas, kurį rasite čia.