Pirmasis puslapis > Teminė informacija > REACH > Saugos duomenų lapai

 

Saugos duomenų lapai

Saugos duomenų lapai

Saugos duomenų lapai (SDL) yra svarbi informacijos apie cheminių medžiagų keliamą pavojų ir rekomenduojamą saugą perdavimo tiekimo grandinėje priemonė, sudaranti galimybę naudotojams imtis būtinų su darbuotojų sauga, sveikatos apsauga bei aplinkos apsauga susijusių priemonių.

Parengti cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) saugos duomenų lapus reikėjo ir pagal ankstesnius ES teisės aktus (Direktyva 91/155/EEB). Kadangi saugos duomenų lapas buvo ir yra veiksmingas informacijos apie (pavojingas) chemines medžiagas ir mišinius (preparatus) teikimo metodas Europos Sąjungoje (ES), jis tapo neatsiejama REACH ir CLP reglamentais nustatytos sistemos dalimi.

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. saugos duomenų lapai turi būti rengiami ir atnaujinami pagal

Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2020/878

 

Atsižvelgus į naujus reikalavimus, kuriuos nustato Komisijos reglamentas (ES) 2018/1881 dėl cheminių medžiagų nanoformų, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (toliau - CLP reglamentas) VIII priedas bei saugos duomenų lapo pildymo reikalavimus pritaikant prie GHS šeštosios ir septintosios peržiūrų, 2020 m. birželio 18 d. Europos Komisija priėmė reglamentą (ES) 2020/878, kurio iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (toliau - REACH reglamentas) II priedas.

 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas REACH reglamentas. Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai turi būti taikomas visose valstybėse narėse nuo 2021 m. sausio 1 d. tačiau reglamente numatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu veiklos vykdytojai ir toliau galės naudoti saugos duomenų lapus parengtus pagal REACH reglamentą, su pakeitimais padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/830, iki 2022 m. gruodžio 31 d., nebent saugos duomenų lapai privalo būti atnaujinami, kai to reikalauja REACH reglamento 31 straipsnio 9 dalis, įskaitant ir atvejus kai saugos duomenų lape reikalaujama nurodyti UFI.

 

Daugiau informacijos apie saugos duomenų lapų rengimą galite rasti:

 

Įmonės, kurios užregistravo daugiau nei 10 t cheminės medžiagos pagal REACH reglamentą, turėjo atlikti šios medžiagos cheminės saugos vertinimą ir parengti cheminės saugos ataskaitą. Remiantis cheminės saugos ataskaita turi būti parengtas poveikio scenarijus (-ai), kuris (-ie) turi būti įtrauktas (-i) į SDL kaip priedas (-ai). Poveikio scenarijuje (-uose) pateikiamos saugaus naudojimo sąlygos (veiklos sąlygos) ir būtinos rizikos valdymo priemonės. Tokie saugos duomenų lapai su poveikio scenarijais yra vadinami išplėstiniais saugos duomenų lapais.

 

Tiekėjas turi pateikti SDL jei:

 

1. Tiekiama

a) cheminė medžiaga arba preparatas (mišinys) yra klasifikuojama (-as) kaip pavojinga (-as) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) arba

b) cheminė medžiaga yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT) arba labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) pagal REACH XIII priede išdėstytus kriterijus; arba

c) cheminė medžiaga įtraukta į kandidatinį didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašą (sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį) dėl kitų priežasčių, nei nurodytosios a ir b punktuose.

 

2. Gavėjas paprašė tiekėjo pateikti SDL preparato (mišinio), kuris neatitinka klasifikavimo pavojingu kriterijų pagal CLP reglamentą, tačiau savo sudėtyje turi:

 a) bent vieną žmonių sveikatai ar aplinkai pavojingą cheminę medžiagą, kurios koncentracija skystame ar kietame (ne dujiniame) preparate yra lygi arba didesnė nei 1 % masės, o dujiniame preparate - lygi arba didesnė nei 0,2 % tūrio, arba

b) bent vieną cheminę medžiagą, kuri yra PBT ar vPvB pagal REACH XIII priede išdėstytus kriterijus arba buvo įtraukta į kandidatinį didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašą (sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį) dėl kitų priežasčių,, nei nurodytosios a punkte, ir kurios koncentracija ne dujiniame preparate yra lygi arba didesnė nei 0,1 % masės, arba

c) cheminę medžiagą, kuriai Bendrijoje yra nustatyta ribinė vertė darbo aplinkoje.

Lietuvoje ribines vertes darbo aplinkoje rasite: Higienos normoje HN 23:2011, jeigu cheminę medžiagą tiekiate kitų Bendrijos šalių rinkai, ribines vertes darbo aplinkoje rasite: Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (OSHA) puslapyje http://osha.europa.eu/en/topics/ds/oel/index.stm/members.stm arba GESTIS tarptautinių ribinių verčių duomenų bazėje: http://www.dguv.de/ifa/en/gestis/limit_values/index.jsp

 

3. Tiekiamas produktas, kuris CLP reglamento I priedo 1.3 pastraipoje minimas kaip „specialieji atvejai", kuriam leidžiami nukrypimai nuo ženklinimo reikalavimų pvz., dujų balionai skirti propanui, butanui ar suskystintoms naftos dujoms.

 

SDL pateikti nereikia jei:

 

a) pavojingas medžiagas ar preparatus (mišinius) siūlote ar parduodate plačiajai visuomenei kartu pateikdami pakankamai informacijos, leidžiančios naudotojams imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei saugai užtikrinti, nebent tokio SDL prašo tolesnis naudotojas ar platintojas.

b) tiekiami tam tikri produktai, skirti galutiniam vartotojui pvz., medicininiai produktai ar kosmetika.

 

 

SDL atnaujinimas

 

Atsižvelgiant į REACH reglamento 31 str. 9 dalį ir į cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) klasifikavimo ir ženklinimo nuostatas pagal CLP reglamento reikalavimus, galiojantis saugos duomenų lapas turi būti atnaujinamas, jeigu:

  • pagal pavojingų cheminių medžiagų direktyvą (DSD) ar pagal pavojingų preparatų direktyvą (DPD) jau klasifikuota cheminė medžiaga arba mišinys (preparatas) klasifikuojama, ženklinama ir pakuojama pagal CLP reglamentą;
  • pagal DSD / DPD neklasifikuotos cheminės medžiagos arba mišiniai dabar klasifikuojami kaip pavojingi arba jų sudėtyje yra viena ar daugiau sudėtinių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai arba kurių poveikis aplinkai viršija nurodytą ≥ 1 % svorio, jei mišinys nėra dujinės kilmės, arba ≥ 0.2 % tūrio, jei mišinys yra dujinės kilmės, ribą.
  • sužinoma nauja informacija, kuri gali įtakoti rizikos valdymo priemones, arba nauja informacija apie pavojus;
  • buvo suteikta autorizacija ar atsisakyta ją suteikti;
  • buvo nustatyti apribojimai.

Nauja informacijos versija su nurodyta data, pažymėta "Peržiūrėta: (data)", nemokamai rašytinė ar elektroniniu būdu pateikiama visiems ankstesniems gavėjams, kuriems cheminė medžiaga ar mišinys buvo tiekiami paskutinius 12 mėn. Po registracijos atliekant atnaujinimus pateikiamas registracijos numeris.