Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Klasifikavimas Ženklinimas Pakavimas (CLP) > Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas > Pavojaus piktogramos pagal CLP reglamentą

 

Pavojaus piktogramos pagal CLP reglamentą

GHS05  
 • Ėsdina metalą (1 pavojaus kategorija)
 • Odos ėsdinimas (1A, 1B ir 1C pavojaus kategorijos)
 • Smarkus akių pažeidimas (1 pavojaus kategorija)
Simbolis: korozija  
   
GHS09  
 • Pavojinga vandens aplinkai
(1 ūmaus pavojaus kategorija)
(1, 2 lėtinio pavojaus kategorijos)
Simbolis: aplinka  
   
GHS04  
 • Slėgio veikiamos dujos
 • Suslėgtosios dujos
 • Suskystintosios dujos
 • Atšaldytos suskystintosios dujos
 • Ištirpintosios dujos
Simbolis: dujų balionas
   
GHS07  
 • Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus) (4 pav. kat.)
 • Odos dirginimas  (2 pav. kat.)
 • Akių dirginimas  (2 pav. kat.)
 • Odos jautrinimas (1 pav. kat.)
 • Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis)  (3 pav. kat.)
 • Kvėpavimo takų dirginimas
 • Narkotinis poveikis
Simbolis: šauktukas
   
GHS01  
 • Nestabilios sprogiosios medžiagos
 • Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai (A ir B tipai)
 • Organiniai peroksidai (A ir B tipai)
Simbolis: sprogstanti bomba  
   
GHS02  
 • Degiosios dujos (1 pavojaus kategorija)
 • Degieji aerozoliai (1 ir 2 pavojaus kategorijos)
 • Degieji skysčiai (1, 2 ir 3 pavojaus kategorijos)
 • Degiosios kietosios medžiagos  (1 ir 2 pavojaus kategorijos)
 • Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai (B, C, D, E, F tipai)
 • Piroforiniai skysčiai (1 pavojaus kategorija)
 • Piroforinės kietosios medžiagos (1 pavojaus kategorija)
 • Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai (1, 2 pavojaus kategorijos)
 • Medžiagos ir mišiniai, kontaktuodami su vandeniu išskiriantys degiąsias dujas (1, 2 ir 3 pav. kat. )
 • Organiniai peroksidai (B, C, D, E ir F tipai)
Simbolis: liepsna
   
GHS03  
 • Oksiduojančiosios dujos (1 pav. kat.)
 • Oksiduojantieji skysčiai (1, 2 ir 3 pav. kat.)
 • Oksiduojančiosios kietosios medžiagos  (1, 2 ir 3 pav. kat.)
Simbolis: liepsnojantis lankas  
   
GHS08  
 • Kvėpavimo takų jautrinimas (1 pavojaus kategorija)
 • Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms (1A, 1B ir 2 pavojaus kategorija)
 • Kancerogeniškumas (1A, 1B ir 2 pavojaus kategorija)
 • Toksinis poveikis reprodukcijai (1A, 1B ir 2 pavojaus kategorija)
 • Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkart. poveikis)  (1, 2 pavojaus kategorija)
 • Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)  (1, 2 pavojaus kategorija)
 • Plaučių pakenkimo prarijus pavojus (1 pavojaus kategorija)
Simbolis: pavojai sveikatai
   
GHS06  
 • Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus)

(1, 2 ir 3 pavojaus kategorija)

Simbolis: kaukolė ir sukryžiuoti kaulai